Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
poziom nadrzędny

Status prawny Uczelni
Doktorzy honoris causa
Honorowi profesorowie PK
Konwent Seniorów PK
Profesorowie-seniorzy PK
Politechnika Krakowska
     Informacje ogólne

Status prawny Uczelni


Status prawny Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki jest uczelnią publiczną powołaną Uchwałą Rady Ministrów z 7 lipca 1954 r.
Uczelnia działa w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z 27 lipca 2005 r.
prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawie z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
Zwierzchni nadzór nad PK sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Data publikacji:24-10-2006
Wprowadził:Zbigniew Marszalik
Liczba odwiedzin:11094
Lista wersji:
  24-10-2006 
  28-11-2005
  09-09-2004
Wydruk

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-06-2018