Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
poziom nadrzędny

Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Politechnika Krakowska
     Prawo uczelniane
          Zarządzenia Rektora

Rok 2020

Zarządzenie nr 95 z 17 września 2020 r. w sprawie zmian w Zasadach przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2020/2021
Opublikowano: 18-09-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 94 z 17 września 2020 r. w sprawie uzupełnienia Zespołu ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych na Politechnice Krakowskiej
Opublikowano: 18-09-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 93 z 15 września 2020 r. w sprawie zasad zwrotu zadatków wpłaconych z tytułu rezerwacji miejsc w Domach Studenckich PK na rok akademicki 2020/2021
Opublikowano: 17-09-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 92 z 14 września 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 15-09-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 91 z 14 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów doktoranckich oraz w programie kształcenia Szkoły Doktorskiej PK w zakresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia na Politechnice Krakowskiej
Opublikowano: 14-09-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 90 z 14 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Opublikowano: 14-09-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 89 z 9 września 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej
Opublikowano: 14-09-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 88 z 7 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzorów klauzul informacyjnych dla kandydatów na studia, studia podyplomowe, inne formy kształcenia, dla osób wnioskujących o przyjęcie na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się, dla studentów wnioskujących o przyjęcie przez przeniesienie na studia prowadzone na PK, dla studentów wnioskujących o odbywanie studiów częściowych w ramach programu MOSTECH oraz dla osób wnioskujących o wznowienie studiów
Opublikowano: 08-09-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 87 z 7 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2020/21
Opublikowano: 08-09-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 86 z 7 września 2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzania poprawkowej sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
Opublikowano: 08-09-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 85 z 4 września 2020 r. w sprawie zmian w Wewnętrznej procedurze kwalifikacyjnej stosowanej przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
Opublikowano: 08-09-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 84 z 1 września 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Kształcenia
Opublikowano: 02-09-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 83 z 1 września 2020 r. w sprawie powołania prorektorów i określenia ich kompetencji
Opublikowano: 02-09-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 82 z 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w harmonogramie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK
Opublikowano: 25-08-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 81 z 13 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 53 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia studiów w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej i wykonywania przez pracowników pracy zdalnej
Opublikowano: 19-08-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 80 z 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 54 Rektora PK z dnia 22 maja 2020 r.
Opublikowano: 19-08-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 79 z 21 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
Opublikowano: 24-07-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 78 z 16 lipca 2020 r.w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Architektury
Opublikowano: 18-07-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 77 z 13 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji kancelaryjnej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Opublikowano: 15-07-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 76 z 6 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji wystawiania przez jednostki organizacyjne Politechniki Krakowskiej faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług
Opublikowano: 08-07-2020obowiązuje

Zarządzenie 75 z 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Krakowskiej na 2020 rok
Opublikowano: 03-07-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 74 z 29 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 53 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia studiów w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej i wykonywania przez pracowników pracy zdalnej
Opublikowano: 01-07-2020zmienione

Zarządzenie nr 73 z 22 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia cennika na kwaterowanie doraźne w domach studenckich Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 22-06-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 72 z 22 czerwca 2020 r. w sprawie zasad przyznania rekompensaty czynszowej w Domach Studenckich PK za marzec 2020 r.
Opublikowano: 22-06-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 71 z 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Opublikowano: 22-06-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 70 z 17 czerwca 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21
Opublikowano: 18-06-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 69 z 17 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21
Opublikowano: 18-06-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 68 z 8 czerwca 2020 r. dotyczące zmiany Zarządzenia nr 65 Rektora PK z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami, wzoru wniosku o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym lub dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim
Opublikowano: 09-06-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 67 z 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
Opublikowano: 05-06-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 66 z 1 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK
Opublikowano: 02-06-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 65 z 1 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, zasady punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych
Opublikowano: 02-06-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 64 z 1 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 02-06-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 63 z 29 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021
Opublikowano: 30-05-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 62 z 29 maja 2020 r. w sprawie Zasad przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2020/2021
Opublikowano: 30-05-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 61 z 28 maja 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2020/21
Opublikowano: 30-05-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 60 z 25 maja 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji oraz limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej PK
Opublikowano: 26-05-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 59 z 25 maja 2020 r. dotyczące wzoru aneksu do umowy w sprawie warunków pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych
Opublikowano: 26-05-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 58 z 25 maja 2020 r. w sprawie zmian w zasadach podejmowania i odbywania studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przez osoby niebędące obywatelami polskimi
Opublikowano: 26-05-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 57 z 25 maja 2020 r. w sprawie przekształcenia Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Studium Języków Obcych
Opublikowano: 26-05-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 56 z 25 maja 2020 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
Opublikowano: 26-05-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 55 z 25 maja 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21
Opublikowano: 26-05-2020zmienione

Zarządzenie nr 54 z 22 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku
Opublikowano: 22-05-2020zmienione

Zarządzenie nr 53 z 19 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia studiów w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej i wykonywania przez pracowników pracy zdalnej
Opublikowano: 19-05-2020zmienione

Zarządzenie nr 52 z 19 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów doktoranckich oraz w programie kształcenia Szkoły Doktorskiej PK w zakresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia na Politechnice Krakowskiej
Opublikowano: 19-05-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 51 z 19 maja 2020 r. w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020
Opublikowano: 19-05-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 50 z 18 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysł 4.0
Opublikowano: 19-05-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 49 z 14 maja 2020 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria i technologia chemiczna
Opublikowano: 15-05-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 48 z 14 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia studiów w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej i wykonywania przez pracowników pracy zdalnej
Opublikowano: 14-05-2020anulowane

Zarządzenie nr 47 z 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia na Politechnice Krakowskiej
Opublikowano: 14-05-2020anulowane

Zarządzenie nr 46 z 14 maja 2020 r. w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020
Opublikowano: 14-05-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 45 z 13 maja 2020 r. w sprawie Systemu Identyfikacji Wizualnej Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 13-05-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 44 z 11 maja 2020 r. w sprawie zasad finansowania działalności PK oraz wewnątrzuczelnianego algorytmu podziału środków pochodzących z subwencji w 2020 roku
Opublikowano: 13-05-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 43 z 11 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2019 rok
Opublikowano: 13-05-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 42 z 4 maja 2020 r. w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2020/21
Opublikowano: 04-05-2020zmienione

Zarządzenie nr 41 z 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad obniżenia opłat czynszowych w Domach Studenckich PK za miesiąc maj 2020 r.
Opublikowano: 30-04-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 40 z 29 kwietnia 2020 r. dotyczące zmiany Zarządzenia nr 23 Rektora PK z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 oraz Zarządzenia nr 24 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie nadzwyczajnego trybu organizacji pracy na Politechnice Krakowskiej
Opublikowano: 30-04-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 39 z 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020
Opublikowano: 28-04-2020zmienione

Zarządzenie nr 38 z 27 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021
Opublikowano: 28-04-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 37 z 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych
Opublikowano: 21-04-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 36 z 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zasadach zawierania umów zlecenia i umów o dzieło
Opublikowano: 21-04-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 35 z 16 kwietnia 2020 r. w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2020/21
Opublikowano: 17-04-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 34 z 16 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów odpisów zaświadczeń o ukończeniu kursu, szkolenia, szkoły letniej na Politechnice Krakowskiej w tłumaczeniu na język angielski
Opublikowano: 17-04-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 33 z 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany nazwy kierunku inżynieria środków transportu
Opublikowano: 17-04-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 32 z 16 kwietnia 2020 r. dotyczące obowiązku zakrywania dróg oddechowych na terenie PK
Opublikowano: 16-04-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 31 z 9 kwietnia 2020 r. dotyczące zmiany Zarządzenia nr 23 Rektora PK z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2
Opublikowano: 09-04-2020anulowane

Zarządzenie nr 30 z 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany terminów dotyczących przyznawania nagród Rektora w 2020 r.
Opublikowano: 31-03-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 29 z 30 marca 2020 r. w sprawie zasad obniżenia opłat czynszowych w Domach Studenckich PK za miesiąc kwiecień 2020 r.
Opublikowano: 30-03-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 28 z 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów dotyczących przyznania w 2020 r. nagród „Student Lider pierwszego roku”
Opublikowano: 28-03-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 27 z 20 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej
Opublikowano: 20-03-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 26 z 19 marca 2020 r. dotyczące wzorów umów w sprawie warunków pobierania opłaty za kształcenie w ramach kursu, szkolenia, szkoły letniej
Opublikowano: 19-03-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 25 z 19 marca 2020 r. w sprawie utworzenia studiów I i II stopnia na kierunku geoinformatyka
Opublikowano: 19-03-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 24 z 16 marca 2020 r. w sprawie nadzwyczajnego trybu organizacji pracy na Politechnice Krakowskiej
Opublikowano: 16-03-2020anulowane

Zarządzenie nr 23 z 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2
Opublikowano: 12-03-2020anulowane

Zarządzenie nr 22 z 9 marca 2020 r. w sprawie zmian w zarządzeniu dotyczącym wysokości honorariów autorskich i pozostałych wynagrodzeń związanych z wydawaniem publikacji w Wydawnictwie Politechniki Krakowskiej oraz kosztów druku w Dziale Poligrafii
Opublikowano: 10-03-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 21 z 9 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych na Politechnice Krakowskiej
Opublikowano: 10-03-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 20 z 4 marca 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Opublikowano: 05-03-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 19 z 4 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Opublikowano: 05-03-2020zmienione

Zarządzenie nr 18 z 3 marca 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 05-03-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 17 z 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w Zasadach prowadzenia audytu wewnętrznego na Politechnice Krakowskiej
Opublikowano: 27-02-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 16 z 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji
Opublikowano: 27-02-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 15 z 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
Opublikowano: 26-02-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 14 z 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian w Rektorskiej Komisji ds. Inwestycji i Remontów
Opublikowano: 17-02-2020

Zarządzenie nr 13 z 4 lutego 2020 r. w sprawie zasad przygotowywania i personalizacji zaświadczeń o ukończeniu kursu, szkolenia, szkoły letniej wydawanych przez Politechnikę Krakowską
Opublikowano: 06-02-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 12 z 3 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń o ukończeniu kursu, szkolenia, szkoły letniej wydawanych przez Politechnikę Krakowską
Opublikowano: 06-02-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 11 z 3 lutego 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych do dokumentowania kursu, szkolenia, szkoły letniej na PK
Opublikowano: 05-02-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 10 z 3 lutego 2020 r. dotyczące wzoru umowy w sprawie warunków pobierania opłaty za kształcenie w ramach kursu, szkolenia, szkoły letniej
Opublikowano: 05-02-2020anulowane

Zarządzenie nr 9 z 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020
Opublikowano: 05-02-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 8 z 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w Zakładowym Planie Kont Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 04-02-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 7 z 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w Zasadach (polityce) rachunkowości
Opublikowano: 04-02-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 6 z 27 stycznia 2020 r. w sprawie nagród Rektora Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 30-01-2020zmienione

Zarządzenie nr 5 z 24 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zasadach zarządzania budynkami PK
Opublikowano: 30-01-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 4 z 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego
Opublikowano: 30-01-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 3 z 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, zasady punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych
Opublikowano: 23-01-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 2 z 20 stycznia 2020 r. dotyczące zmian w zarządzeniu w sprawie szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Opublikowano: 21-01-2020obowiązuje

Zarządzenie nr 1 z 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Rady Muzeum Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 21-01-2020obowiązuje

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020