Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  28-08-2012
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2656
 
Lista wersji:
  28-08-2012 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 31
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 27 sierpnia 2012 r.
znak R.0201-42/12

w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne oraz wzoru wezwania do uregulowania należnej kwoty za studia lub usługi edukacyjne, obowiązujących na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 48/d/06/2012 Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się wzory umów zawieranych przez Politechnikę Krakowską ze studentami:
1) wzór nr 1 „Umowa o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych na Politechnice Krakowskiej”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) wzór nr 2 „Umowa o warunkach odpłatności za studia na drugim/kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) wzór nr 3 „Umowa o warunkach odpłatności za zajęcia poza dodatkowym limitem punktów ECTS”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) wzór nr 4 „Umowa o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach stacjonarnych”, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) wzór nr 5 „Umowa o warunkach odpłatności za studia prowadzone w języku obcym na studiach stacjonarnych”, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6) wzór nr 6 „Umowa o warunkach odpłatności za zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach stacjonarnych”, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,
7) wzór nr 7 „Umowa o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne”, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia,
8) wzór nr 8 „Umowa o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach niestacjonarnych”, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,
9) wzór nr 9 „Umowa o warunkach odpłatności za studia prowadzone w języku obcym na studiach niestacjonarnych”, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia,
10) wzór nr 10 „Umowa o warunkach odpłatności za zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach niestacjonarnych”, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.
2. Dodatkowo wprowadza się:
1) wzór nr 11 „Aneks do umowy”, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia,
2) wzór nr 12 „Wezwanie do uregulowania należnej kwoty”, stanowiący załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10
Załącznik 11
Załącznik 12

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019