Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  04-10-2012
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  992
 
Lista wersji:
  04-10-2012 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 37
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 1 października 2012 r.
znak R.0201-48/12

w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania przebiegu studiów oraz spraw pomocy materialnej przyznawanej studentom i doktorantom na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Dział Spraw Studenckich opracowuje wzory druków i formularzy służących do dokumentowania przebiegu studiów studentów i doktorantów PK oraz spraw pomocy materialnej przyznawanej studentom i doktorantom PK.
2. Prorektor ds. Studenckich przekazuje wzory określone w ust. 1 dziekanom, którzy są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad dokumentowania przebiegu studiów i spraw pomocy materialnej na wydziale.
3. Pracownicy zajmujący się obsługą przebiegu studiów studentów i doktorantów PK oraz sprawami pomocy materialnej przyznawanej studentom i doktorantom PK stosują wzory przekazane przez Prorektora ds. Studenckich.
4. Wzory obowiązujących druków i formularzy są dostępne w systemie HMS/dsys.
§ 2
Tracą moc:
1) Polecenie służbowe nr 4 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 30 listopada 2004 r., z późniejszymi zmianami w sprawie wprowadzenia w Politechnice Krakowskiej ujednoliconych formularzy, które należy stosować przy obsłudze studentów PK,
2) Polecenie służbowe nr 5 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 22 kwietnia 2009 r., z późniejszymi zmianami w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej ujednoliconych formularzy, które należy stosować przy obsłudze doktorantów PK.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak


bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  22-06-2018