Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  08-05-2013
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2539
 
Lista wersji:
  08-05-2013 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 26 kwietnia 2013 r.
nr 24/d/04/2013

w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych


Działając na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z poźn. zm.), Senat postanawia co następuje:
§ 1
W załączniku nr 1 do uchwały Senatu nr 45/d/06/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 ust. 3 przyjmuje brzmienie: "Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 2 oraz wysokość maksymalnej opłaty za powtarzane przedmioty na studiach stacjonarnych ustala rektor na kolejny rok akademicki w terminie do końca lutego poprzedniego roku akademickiego”.
2. W umowie w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych (stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne) § 4 ust. 5 przyjmuje brzmienie: „Opłaty semestralne, o których mowa w ust. 2 są ustalane na każdy rok akademicki przez rektora PK. Wysokość opłat w trakcie roku akademickiego nie ulega zmianie. Politechnika może zmienić wysokość opłat w kolejnych latach studiów”.
3. W umowie w sprawie odpłatności za powtarzane przedmioty (stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne) § 3 ust. 2 przyjmuje brzmienie: "Wysokość opłaty za jedną godzinę zajęć dydaktycznych oraz maksymalnej opłaty za powtarzane przedmioty jest ustalana na każdy rok akademicki przez rektora PK. Wysokość opłat w trakcie roku akademickiego nie ulega zmianie. Politechnika może zmienić wysokość opłat w kolejnych latach studiów”.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.


bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019