Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  29-09-2013
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2769
 
Lista wersji:
  29-09-2013 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 27 września 2013 r.
nr 54/d/09/2013

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia
na Politechnice Krakowskiej


Działając na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo onbsp;szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), Senat postanawia, co następuje:
§ 1
W załączniku do uchwały Senatu nr 48/d/06/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 przyjmuje brzmienie:
„Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych
1. Student studiów stacjonarnych powtarzający zajęcia:
1) w ramach rejestracji z długiem kredytowym,
2) w ramach powtarzanego semestru,
3) wykonywane wcześniej w trybie awansu,
4) wykonywane wcześniej jako różnice programowe,
5) wykonywane wcześniej w ramach dodatkowego limitu 30 punktów ECTS,
wnosi opłatę w przypadku, gdy konieczność powtarzania zajęć spowodowana została niezadowalającymi wynikami w nauce. Decyzję o obowiązku wniesienia opłaty za powtarzane zajęcia na studiach stacjonarnych wydaje dziekan na podstawie informacji nauczyciela akademickiego prowadzącego przedmiot (moduł). Powyższa informacja umieszczana jest w protokole zaliczenia przedmiotu. Opłata za powtarzane zajęcia, o których mowa powyżej obliczana jest wg wzoru:

opłata = liczba godzin w semestrze x stawka za 1 godzinę zajęć dydaktycznych
przy czym wysokość stawki za 1 godzinę zajęć dydaktycznych określa Rektor PK.

Jeżeli wyliczona opłata za powtarzane zajęcia jest wyższa od ustalonej przez Rektora PK maksymalnej opłaty semestralnej na studiach stacjonarnych, to student wnosi opłatę równą opłacie maksymalnej.
2. Opłatę za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS i za zajęcia nieobjęte planem studiów oblicza się wg wzoru ustalonego w ust. 1, z zastrzeżeniem, że koszt godziny dydaktycznej za zajęcia nieobjęte planem studiów obliczony jest na podstawie preliminarza kosztów dodatkowej formy kształcenia.
3. Student, który podjął studia na drugim kierunku studiów bez wnoszenia opłat i zrezygnuje ze studiów lub zostanie skreślony z listy studentów podczas trwania pierwszego roku tych studiów, jest zobowiązany do wniesienia opłaty za zajęcia dydaktyczne, które realizował podczas trwania tych studiów. Opłata ta powinna być dokonana w terminie 14 dni od dnia, w którym umowa wygasa.
Dla potrzeb obliczenia opłaty za zajęcia dydaktyczne, które student realizował podczas trwania studiów na drugim kierunku studiów bez wnoszenia opłat do momentu rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów, wyznacza się wysokość opłaty tygodniowej dzieląc opłatę semestralną ustaloną w umowie o warunkach odpłatności za studia na drugim kierunku studiów w formie stacjonarnej (podjętych bez wnoszenia opłat za korzystanie z zajęć, za które może uzyskać po raz drugi limit punktów ECTS, o których mowa w art.164a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)) przez liczbę tygodni w semestrze, tj. 15. Student wnosi opłatę w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby pełnych tygodni, w których student korzystał z zajęć dydaktycznych i opłaty tygodniowej.”
2. § 4 przyjmuje brzmienie:
„Zasady wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne
1. Opłata za usługi edukacyjne, z których student korzysta w:
1) pierwszym semestrze studiów na studiach niestacjonarnych;
2) pierwszym semestrze studiów na drugim lub kolejnym kierunku na studiach stacjonarnych;
3) pierwszym semestrze studiów odbywanych w języku obcym;
4) przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, 4 i 6,
wnoszona jest przez studenta jednorazowo w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w danym semestrze,
2. Opłata za usługi edukacyjne, z których student korzysta w kolejnych semestrach studiów z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 4, może być wnoszona jednorazowo lub w trzech równych ratach w następujących terminach:
1) za semestr zimowy:
a) pierwsza rata – w terminie do 1 października,
b) druga rata – w terminie do 1 listopada,
c) trzecia rata – w terminie do 1 grudnia,
2) za semestr letni:
a) pierwsza rata – w terminie określonym jako pierwszy dzień zajęć w zarządzeniu Rektora PK w sprawie organizacji roku akademickiego,
b) druga rata – w terminie do 1 kwietnia,
c) trzecia rata – w terminie do 1 maja.
3. Opłata za usługi edukacyjne, z których student korzystał w pierwszym i drugim semestrze na drugim kierunku studiów podjętych bez wnoszenia opłat, wnoszona jest przez studenta jednorazowo w terminie do 15 listopada dla studiów rozpoczętych w semestrze zimowym i do 15 kwietnia dla studiów rozpoczętych w semestrze letnim, w sytuacji, o której mowa w § 1 ust. 10.
4. Opłata semestralna za semestr trzeci i kolejne semestry studiów na drugim kierunku studiów podjętych bez wnoszenia opłat, w sytuacji niespełnienia warunku, o którym mowa w § 1 ust. 9 może być wnoszona jednorazowo w terminie wskazanym w ust. 3 lub w trzech równych ratach w terminach:
1) za semestr zimowy:
a) pierwsza rata w terminie do15 listopada,
b) druga rata w terminie do 15 grudnia,
c) trzecia rata w terminie do 15 stycznia,
2) za semestr letni:
a) pierwsza rata w terminie do 15 kwietnia,
b) druga rata w terminie do 15 maja,
c) trzecia rata w terminie do 15 czerwca.
Opłata wnoszona jest w następnym roku studiów po roku, który był podstawą do ustalenia prawa studenta do kontynuowania studiów i korzystania z zajęć na drugim kierunku studiów podjętych bez wnoszenia opłat.
5. Od opłat za usługi edukacyjne, które nie zostały wniesione w terminach, o których mowa w ust. 1-4, będą naliczane odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności. Naliczone odsetki zaokrągla się do pełnych złotych, a odsetki poniżej 1 zł są pomijane.
6. Zasady windykacji należności określono w Zarządzeniu Rektora PK w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej Zasad (polityki) rachunkowości.
7. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan może wyrazić zgodę na rozłożenia na raty opłaty za zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 4. Student dokonuje opłaty w terminach wskazanych w ust. 2.”
3. § 5 ust. 6 pkt 4 przyjmuje brzmienie:
„4) za ocenę semestralną uzyskaną w semestrze powtarzanym zwolnienie z opłaty nie przysługuje.”
4. § 5 ust. 10 przyjmuje brzmienie:
„10) Student, który wznawia studia w ostatnim semestrze jest zwolniony z opłaty semestralnej pod warunkiem, że nie musi uczestniczyć w żadnych zajęciach tego semestru. Dziekan podejmuje w powyższej sprawie decyzję przed rozpoczęciem semestru w oparciu o pisemną informację od prowadzących przedmioty (moduły) i promotora.”
5. § 8 ust. 3 przyjmuje brzmienie:
„3. Pracownicy dziekanatów prowadzą rejestry umów. Umowy otrzymują numerację wg wzoru:
1) studia stacjonarne:
a) oznaczenie wydziału/rok kalendarzowy zawarcia umowy/nr/SU (studia stacjonarne, w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na Politechnice Krakowskiej);
b) oznaczenie wydziału/rok kalendarzowy zawarcia umowy/nr/S2 (studia stacjonarne, opłata za studia na drugim/kolejnym kierunku studiów);
c) oznaczenie wydziału/rok kalendarzowy zawarcia umowy/nr/SP (studia stacjonarne, opłata za powtarzane zajęcia);
d) oznaczenie wydziału/rok kalendarzowy zawarcia umowy/nr/SL (studia stacjonarne, opłata za zajęcia poza dodatkowym limitem punktów ECTS);
e) oznaczenie wydziału/rok kalendarzowy zawarcia umowy/nr/SJ (studia stacjonarne, opłata za studia prowadzone w języku obcym);
f) oznaczenie wydziału/rok kalendarzowy zawarcia umowy/nr/SN (studia stacjonarne, opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów);
g) oznaczenie wydziału/rok kalendarzowy zawarcia umowy/nr/SO (studia stacjonarne, opłata za studia na drugim kierunku studiów podjętych bez wnoszenia opłat);
2) studia niestacjonarne:
a) oznaczenie wydziału/rok kalendarzowy zawarcia umowy/nr/NO (studia niestacjonarne, opłata za studia);
b) oznaczenie wydziału/rok kalendarzowy zawarcia umowy/nr/NP (studia niestacjonarne, opłata za powtarzane zajęcia);
c) oznaczenie wydziału/rok kalendarzowy zawarcia umowy/nr/NJ (studia niestacjonarne, opłata za studia prowadzone w języku obcym);
d) oznaczenie wydziału/rok kalendarzowy zawarcia umowy/nr/NN (studia niestacjonarne, opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów).
§ 2
Jednolity tekst Regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik
bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019