Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  14-11-2013
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2071
 
Lista wersji:
  14-11-2013 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 63
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 14 listopada 2013 r.
znak R.0201-77/13

w sprawie Regulaminu ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia Politechniki Krakowskiej, którzy mogą ubiegać się o 20% umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej


Na podstawie § 17 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. Nr 87 poz. 560, z późn. zm.), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studentów zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Regulamin ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia Politechniki Krakowskiej, którzy mogą ubiegać się o 20% umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
3. Dodatkowo Regulamin ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia Politechniki Krakowskiej, którzy mogą ubiegać się o 20% umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej, wraz z załącznikiem publikowany jest na stronie www.pk.edu.pl w zakładce „Studia I i II stopnia”.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
Traci moc Zarządzenie nr 26 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu ustalania 5% najlepszych absolwentów Politechniki Krakowskiej, którzy mogą ubiegać się o 20% umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2013 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  24-01-2019