Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  22-11-2013
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1094
 
Lista wersji:
  22-11-2013 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 65
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 18 listopada 2013 r.
znak R.0201-80/13

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne oraz wzoru wezwania do uregulowania należnej kwoty za studia lub usługi edukacyjne, obowiązujących na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
W zarządzeniu nr 31 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 7 wzoru nr 1 „Umowa o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych na Politechnice Krakowskiej”,
2) § 6 wzoru nr 2 „Umowa o warunkach odpłatności za studia na drugim/kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej”,
3) § 6 wzoru nr 3 „Umowa o warunkach odpłatności za zajęcia poza dodatkowym limitem punktów ECTS”,
4) § 6 wzoru nr 4 „Umowa o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach stacjonarnych”,
5) § 6 wzoru nr 5 „Umowa o warunkach odpłatności za studia prowadzone w języku obcym na studiach stacjonarnych”,
6) § 6 wzoru nr 6 „Umowa o warunkach odpłatności za zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach stacjonarnych”,
7) § 6 wzoru nr 7 „Umowa o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne”,
8) § 6 wzoru nr 8 „Umowa o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach niestacjonarnych”,
9) § 5 wzoru nr 9 „Umowa o warunkach odpłatności za studia prowadzone w języku obcym na studiach niestacjonarnych”,
10) § 5 wzoru nr 10 „Umowa o warunkach odpłatności za zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach niestacjonarnych”
otrzymują brzmienie:
„Korespondencja związana z niniejszą umową będzie kierowana na adres zamieszkania wskazany przez Studenta”.
§ 2
1. Zarządzenie publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
2. Wzory umów uwzględniające zmianę określoną w § 1 dostępne są w systemie HMS.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak


bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019