Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  20-12-2013
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2128
 
Lista wersji:
  20-12-2013 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 13 gudnia 2013 r.
nr 80/d/12/2013

w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych


Działając na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z poźn. zm.), Senat Politechniki Krakowskiej postanawia:
§ 1
W załączniku nr 1 do uchwały Senatu PK nr 45/d/06/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, wprowadza się następujące zmiany:
1. W umowie w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych (stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne) § 7 przyjmuje brzmienie:
„Korespondencja związana z niniejszą umową będzie kierowana na adres zamieszkania wskazany przez Studenta.”
2. W umowie w sprawie odpłatności za powtarzane przedmioty (stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne) § 6 przyjmuje brzmienie:
„Korespondencja związana z niniejszą umową będzie kierowana na adres zamieszkania wskazany przez Studenta.”
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019