Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  30-09-2014
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2159
 
Lista wersji:
  30-09-2014 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 26 września 2014 r.
nr 56/d/09/2014

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej


Działając na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), Senat Politechniki Krakowskiej postanawia:
§ 1
W załączniku do uchwały Senatu nr 48/d/06/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej, wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1:
1) uchyla się ust. 2 pkt 2 i 3,
2) ust. 4, 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„4. Opłaty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 4 nie mogą przekraczać kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia na Politechnice Krakowskiej studiów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 4, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno – naukowej, w tym amortyzacji i remontów.”,
„6. Określone przez Rektora PK opłaty za usługi edukacyjne wymienione w ust. 2 pkt 1 i 5 obowiązują studenta w wysokości ustalonej na rok akademicki, w którym student podejmuje określoną formę kształcenia.”,
„7. Określone przez Rektora PK opłaty za usługi edukacyjne wymienione w ust. 2 pkt 4 i 6 obowiązują studenta w wysokości ustalonej na rok akademicki, w którym student korzysta z określonej usługi edukacyjnej.”,
3) uchyla się ust. 8 - 12,
4) dodaje się ust. 19 o brzmieniu: „Roszczenia wynikające z umowy zawartej między Politechniką Krakowską a studentem przedawniają się z upływem trzech lat.”.
2. w § 3:
1) uchyla się ust. 1 pkt 5,
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Opłatę za korzystanie z zajęć nieobjętych planem studiów oblicza się wg wzoru ustalonego w ust. 1, z zastrzeżeniem, że koszt godziny dydaktycznej obliczony jest na podstawie preliminarza kosztów dodatkowej formy kształcenia.”,
3) uchyla się ust. 3;
3. w § 4:
1) uchyla się ust. 1 pkt 2,
2) ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:” przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 i 6;”,
3) uchyla się ust. 3 i 4;
4. w § 8:
1) uchyla się ust. 3 pkt 1 lit. b, d i g,
2) ust. 10 otrzymuje brzmienie: „Studenci, którzy rozpoczęli studia przed dniem 1 października 2012 r. wnoszą opłaty za kształcenie na zasadach określonych w Regulaminie pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne, wprowadzonym uchwałą Senatu nr 45/d/06/2006, z późniejszymi zmianami, do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów.”
3) uchyla się ust. 11,
4) dodaje się ust. 12 - 15 w brzmieniu:
„12. Studenci, którzy rozpoczęli studia po dniu 30 września 2012 r. przed dniem 1 października 2014 r. wnoszą opłaty za kształcenie na dotychczasowych zasadach w niniejszym regulaminie do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów, z zastrzeżeniem ust. 13 i 14.”,
„13. Studenci przyjęci na studia na Politechnikę Krakowską po dniu 30 września 2012 r. ponoszą opłatę za studia na więcej niż jednym kierunku studiów stacjonarnych na Politechnice Krakowskiej odbyte w roku akademicki 2012/13 lub 2013/14 na zasadach dotychczasowych, z zastrzeżeniem ust. 14.”,
„14. Studenci przyjęci na studia stacjonarne na Politechnikę Krakowską na rok akademicki 2013/14, którzy nie spełnili warunków uprawniających do zwolnienia z odpłatności za studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych na Politechnice Krakowskiej określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), nie ponoszą opłat za studia na tym kierunku.”,
„15. Studenci rozpoczynający studia po dniu 30 września 2014 r. wnoszą opłaty na zasadach określonych w „Regulaminie w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej, uchwalonym odrębną uchwałą Senatu.”.
§ 2
Jednolity tekst „Regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019