baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  12-12-2014
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1423
 
Lista wersji:
  12-12-2014 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 28 listopada 2014 r.
nr 72/n/11/2014

w sprawie zmiany uchwał Senatu PK nr 36 i 38 z dnia 26 czerwca 2009 r. dotyczących ustanowienia nagród Rektora


Na podstawie art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zamianami), Senat Politechniki Krakowskiej postanawia:
§ 1
W uchwale Senatu nr 36/o/06/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki nr 36/o/06/2009 z 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rektora PK dla autora najwyżej punktowanej publikacji naukowej”,
2) Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie: „Załącznik do uchwały nr 36/o/06/2009 Zasady przyznawania nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej dla autora najwyżej punktowanej publikacji naukowej”,
3) Ustęp 7 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: „7. Zgłoszenie może dotyczyć autora, którego publikacja ukazała się w roku poprzedzającym rok ogłoszenia Konkursu. W przypadku publikacji współautorskiej liczbę punktów zaliczanych kandydatowi do nagrody oblicza się dzieląc liczbę punktów za publikację przez liczbę współautorów. Pod uwagę brane są tylko publikacje z afiliacją Politechniki Krakowskiej.”,
4) Ustęp 8 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: „8. Jako kryterium punktacji służyć będzie część A aktualnego wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism naukowych, sporządzonego dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych.”
5) Ustęp 9 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: „9. Laureatem konkursu zostanie autor, który uzyska najwyższą liczbę punktów za publikację w roku poprzedzającym rok ogłoszenia Konkursu. Jeśli kilku autorów uzyska tę samą liczbę punktów, kwota nagrody zostanie podzielona równo pomiędzy nich.”
§ 2
W uchwale Senatu nr 38/o/06/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie: „Załącznik do uchwały nr 38/o/06/2009 Zasady przyznawania nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie wskazanym w części A aktualnego wykazu MNiSW sporządzonego dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych”,
2) Ustęp 5 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: „5. Zgłoszenie może dotyczyć autora, którego publikacja ukazała się w roku poprzedzającym rok ogłoszenia Konkursu. W przypadku publikacji współautorskich brane są pod uwagę tylko te, których kandydat jest pierwszym (głównym) współautorem. Pod uwagę brane są tylko publikacje z afiliacją Politechniki Krakowskiej.”
2) Ustęp 6 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: „6. Laureatem konkursu zostanie najmłodszy, pierwszy (główny) autor publikacji naukowej, którego publikacja, w okresie objętym konkursem, ukazała się w czasopiśmie zamieszczonym w części A aktualnego wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sporządzonego dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych.”
§ 3
Tekst jednolity załączników do uchwał Senatu PK nr 36 i 38 z dnia 26 czerwca 2009 r. stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1
Załącznik 2

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2021