Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  05-05-2015
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2136
 
Lista wersji:
  05-05-2015 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 24 kwietnia 2015 r.
nr 46/d/04/2015

w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się na Politechnice Krakowskiej


Działając na podstawie art. 170 f ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), Senat Politechniki Krakowskiej uchwala, co następuje:
§ 1
Na Politechnice Krakowskiej wprowadza się system potwierdzania efektów uczenia się.
§ 2
1. Efekty uczenia się to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów.
2. Potwierdzenie efektów uczenia się to formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
§ 3
1. Do potwierdzania efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia jest uprawniony wydział PK posiadający co najmniej pozytywną ocenę programową na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, a w przypadku nieprzeprowadzenia oceny na tym kierunku studiów – wydział PK posiadający uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie obszaru kształcenia lub dziedziny, do których jest przyporządkowany ten kierunek studiów.
2. Efektów uczenia się nie potwierdza się na kierunkach prowadzonych zgodnie ze standardami kształcenia określonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3. PK publikuje na swojej stronie internetowej wykaz kierunków, poziomów i profili kształcenia, dla których potwierdza się efekty uczenia się.
§ 4
1. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:
1) osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia;
2) osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów I stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia;
3) osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów I lub II stopnia.
2. W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzania efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.
3. Osoba zainteresowana przystąpieniem do postępowania służącego potwierdzeniu efektów uczenia się składa w tej sprawie wniosek skierowany do dziekana właściwego wydziału.
§ 5
W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
§ 6
1. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
2. Senat PK określa, w drodze uchwały, liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów na dany rok akademicki dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.
§ 7
1. Sprawdzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych poza systemem studiów dokonują komisje weryfikujące efekty uczenia się działające na wydziałach.
2. Komisje weryfikujące powołuje dziekan wydziału i wyznacza przewodniczącego każdej komisji. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich zatrudnionych na PK.
3. Zadaniem komisji weryfikujących jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych poza systemem studiów indywidualnie dla każdej osoby, która złoży w tej sprawie wniosek i podpisze umowę, o której mowa w § 8 ust. 2.
4. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji potwierdza się zbieżność uzyskanych efektów uczenia się z efektami kształcenia określonymi w programie kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia w stopniu umożliwiającym zaliczenie określonych przedmiotów (modułów) lub praktyk występujących w programie studiów wraz przypisanymi im punktami ECTS.
5. Z przeprowadzonej weryfikacji efektów uczenia się sporządzany jest protokół.
6. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się otrzymuje zaświadczenie o uzyskanych wynikach. Zaświadczenie podpisuje przewodniczący komisji weryfikującej efekty uczenia się.
7. Ocena komisji weryfikującej jest ostateczna.
8. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje komisja rekrutacyjna z uwzględnieniem oceny komisji weryfikującej oraz rankingu kandydatów.
9. Zasady tworzenia rankingu kandydatów, w tym osób, którym potwierdzono efekty uczenia się, określa odpowiednia uchwała Senatu PK w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia.
10. Rady wydziałów mogą opracować, zgodne z niniejszą uchwałą, przepisy określające szczegółową organizację potwierdzania efektów uczenia się dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia. Opracowane przez radę wydziału przepisy szczegółowe zatwierdza Senat, nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji na semestr zimowy lub letni.
§ 8
1. Za przeprowadzenie postępowania służącego potwierdzeniu efektów uczenia się PK pobiera opłatę, której wysokość określa rektor na wniosek dziekanów zaopiniowany przez kwestora.
2. Z osobami przystępującymi do potwierdzania efektów uczenia się PK zawiera umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 9
Zasady odbywania studiów przez osoby przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się określa Regulamin studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej.
§ 10
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Efekty uczenia się będą potwierdzane od roku akademickiego 2015/16 dla kandydatów na studia rozpoczynające się od roku akademickiego 2016/17.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  17-11-2019