Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  05-05-2015
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  3885
 
Lista wersji:
  05-05-2015 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 24 kwietnia 2015 r.
nr 51/o/04/2015

w sprawie wzorów ankiet okresowej oceny nauczycieli akademickich


Na podstawie Załącznika nr 9 do Statutu Politechniki Krakowskiej, przyjętego uchwała Senatu PK nr 84/o/12/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. z późn. zm. postanawia się, co następuje:
§ 1
Senat Politechniki Krakowskiej ustala i zatwierdza załączone wykazy punktowanych osiągnięć, wzory ankiet okresowej oceny nauczycieli akademickich oraz zasady oceny w oparciu o ankiety:
1) załącznik nr 1 – wykaz punktowanych osiągnięć naukowych,
2) załącznik nr 2 – wykaz punktowanych osiągnięć dydaktycznych,
3) załącznik nr 3 – lista osiągnięć organizacyjnych,
4) załącznik nr 4 – wykaz osiągnięć – pracownicy bibliotek,
5) załącznik nr 5 – formularz osobowy ankiety,
6) załącznik nr 6 – zasady wypełniania ankiety.
§ 2
Traci moc uchwała senatu nr 33/0/05/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wzorów ankiet i kryteriów okresowej oceny nauczycieli akademickich z zastrzeżeniem, że w sytuacji ponownej oceny nauczyciela akademickiego, który podczas okresowej oceny w 2015 r. uzyskał ocenę negatywną, stosuje się wzory ankiet określone przywołaną uchwałą.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020