Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  22-12-2015
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1475
 
Lista wersji:
  22-12-2015 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 65
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 17 grudnia 2015 r.
znak R.0201-84/15

w sprawie wprowadzenia zmian w Zasadach wydatkowania środków na działalność statutową


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
W Zasadach wydatkowania środków na działalność statutową, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 5 Rektora PK z dnia 7 lutego 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ze środków na działalność statutową – utrzymanie potencjału badawczego – mogą być finansowane jedynie koszty przedsięwzięć mających bezpośredni związek z realizowanym tematem, warunkujące wykonanie zatwierdzonych zadań badawczych objętych planem zadaniowo-finansowym jednostki”,
2) w § 1 ust. 3 zmienia się pkt 6 oraz dodaje się pkt 7 i 8:
Lp. PRZEZNACZENIE KOSZTY BEZPOŚREDNIE
6. Upowszechnianie nauki. 1) spotkania robocze i konsultacje naukowe,
2) dofinansowanie organizacji konferencji8,
3) wydanie publikacji naukowych/konferencyjnych, w tym tłumaczenia, korekty językowe i recenzje,
4) uczestnictwo w targach promujących wyniki badań.
7. Działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, uzyskanych w związku z realizacją zadań, o których mowa w pkt 1. 1) analiza potrzeb rynku,
2) badania i ekspertyzy stanu techniki,
3) analiza możliwości ochrony patentowej efektów działalności,
4) opracowanie projektów komercjalizacji,
5) zgłoszenie patentowe wyników badań uzyskanych w ramach realizowanego tematu.
8. Zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych. np.
1) dostosowanie, rozbudowa i modernizacja stanowisk badawczych oraz dostępu do nich,
2) zakup materiałów i narzędzi.

8 dotyczy konferencji upowszechniającej, promującej i popularyzującej osiągnięcia naukowe będące rezultatem działań, o których mowa w pkt 1. Nie dotyczy kosztów: wyżywienia/cateringu, zakwaterowania, transportu oraz prezentów dla uczestników konferencji”,

3) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) remontów i napraw bieżących maszyn, urządzeń i pomiesczeń”,
4) § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) kosztów najmu, czynszu lub dzierżawy, kosztów utrzymania czystości i dozoru pomieszczeń i urządzeń oraz gruntów”.
§ 2
1. Tekst jednolity Zasad wydatkowania środków na działalność statutową uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 3
1. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-11-2018