Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  27-01-2016
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  743
 
Lista wersji:
  27-01-2016 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 4
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 22 stycznia 2016 r.
znak R.0201-7/16

w sprawie wysokości stypendiów doktorskich


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Stypendium doktorskie na Politechnice Krakowskiej stanowi 1/3 minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego asystenta według tabeli miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych, stanowiącej załącznik do Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej.
2. Wysokość stypendium doktorskiego oraz warunki i okres jego wypłacania określa umowa zawarta między Politechniką Krakowską a osobą, której przyznano stypendium.
§ 2
Traci moc Pismo okólne nr 3 Rektora PK z dnia 17 lutego 2004 r., w sprawie wysokości stypendiów doktorskich i habilitacyjnych.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2016 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak


bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-11-2018