Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  29-01-2016
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  784
 
Lista wersji:
  29-01-2016 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 22 stycznia 2016 r.
nr 10/o/01/2016

w sprawie zmiany uchwały Senatu PK nr 36 z dnia 26 czerwca 2009 r. dotyczącej ustanowienia nagród Rektora


Na podstawie art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) Senat Politechniki Krakowskiej postanawia:
§ 1
W uchwale Senatu nr 36/o/06/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie: „Zasady przyznawania nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za najwyżej punktowaną publikację naukową”,
2) ust. 7 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: „7. Zgłoszenie może dotyczyć publikacji, która ukazała się w roku poprzedzającym rok ogłoszenia konkursu. Pod uwagę brane są tylko publikacje z afiliacją Politechniki Krakowskiej”,
3) ust. 9 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: „9. Nagroda zostanie przyznana publikacji, która uzyska najwyższą liczbę punktów na podstawie wykazu czasopism naukowych MNiSW”. Jeżeli kilka publikacji uzyska tę samą liczbę punktów, kwota nagrody zostanie podzielona równo pomiędzy te publikacje”.
§ 2
Tekst jednolity Zasad przyznawania nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za najwyżej punktowaną publikację naukową stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020