Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  25-05-2016
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  654
 
Lista wersji:
  25-05-2016 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 20 maja 2016 r.
nr 46/d/05/2016

w sprawie zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich ubiegających się o przyjęcie na studia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2017/18


Na podstawie art. 169 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
Ustala się zasady przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich organizowanych przez:
1) szkoły ponadgimnazjalne,
2) instytucje naukowe lub stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne,
3) Politechnikę Krakowską.
§ 2
1. Kandydatom, którzy posiadają zaświadczenie potwierdzające status laureata konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały, przyznaje się 50 dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia przeprowadzanym zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2017/18.
2. Uprawnienia wymienione w ust. 1 nie przysługują kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na Wydział Architektury oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzony na Wydziale Mechanicznym.
§ 3
1. Podstawą do uznania przez wydziałowe komisje rekrutacyjne zaświadczeń poświadczających status laureata konkursu jest podpisanie stosownego porozumienia, obowiązującego wyłącznie w roku podpisania, pomiędzy organizatorem konkursu, a prorektorem właściwym ds. rekrutacji, po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej rady wydziału, którego uprawnienia będą dotyczyć.
2. Wzór porozumienia określa załącznik do niniejszej uchwały.
3. Instytucje zainteresowane uzyskaniem określonych uprawnień dla laureatów organizowanych przez siebie konkursów, zobowiązane są wystąpić z pisemnym wnioskiem w tej sprawie skierowanym do prorektora właściwego ds. rekrutacji w terminie do 31 marca 2017 r. Do wniosku należy dołączyć regulamin oraz przykłady tematów konkursowych lub nagrodzonych prac.
4. Podpisanie porozumienia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w terminie do 19 maja 2017 r.
§ 4
1. Laureatom Konkursu Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce organizowanego przez Politechnikę Krakowską przyznaje się dodatkowo 20 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Uprawnienia wymienione w ust. 1 nie przysługują kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na Wydział Architektury oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzony na Wydziale Mechanicznym.
§ 5
1. Laureatom I stopnia zawodów finałowych Konkursu O Złoty Indeks PK organizowanego przez Politechnikę Krakowską przyznaje się dodatkowo 100 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Laureatom II stopnia zawodów finałowych Konkursu O Złoty Indeks PK organizowanego przez Politechnikę Krakowską przyznaje się dodatkowo 50 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Uprawnienia wymienione w ust. 1 i 2 nie przysługują kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na Wydział Architektury oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzony na Wydziale Mechanicznym.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-11-2018