Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  09-09-2016
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  5484
 
Lista wersji:
  09-09-2016 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 40
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 7 września 2016 r.
znak R.0201-51/16

w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego zarządza się, co następuje:
§ 1
1. W Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 41 Rektora PK z dnia 3 sierpnia 2015 r., z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 18 otrzymuje brzmienie:
„18. Rektor PK w porozumieniu z przedstawicielami samorządów studentów i doktorantów, na podstawie informacji kwestora o wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów, ustala podział tych środków na świadczenia pomocy materialnej oraz na remonty domów studenckich i stołówek studenckich PK. Wysokość środków przeznaczonych na stypendia rektora dla najlepszych studentów stanowi nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi”,
2) w § 3 ust. 10 pkt 1 dodaje się lit. d w brzmieniu
„d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej”,
3) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty”,
4) w załączniku nr 2:
a) ust. 15 otrzymuje brzmienie:
„15. W przypadku gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie”,
b) ust. 17-18 otrzymują brzmienie:
„17. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny studenta, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, ustalając dochód członka rodziny studenta, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu składania wniosku w sprawie przyznania stypendium socjalnego.
18. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny studenta, po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, ustalając dochód członka rodziny studenta, dochód ten powiększa się o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu składania wniosku w sprawie przyznania stypendium socjalnego”,
c) w ust. 20 dodaje się pkt nr 10 w brzmieniu:
„10) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy”,
d) ust. 22 otrzymuje brzmienie:
„22. Za dochód uzyskany uważa się tylko taki, który powstał w wyniku zaistnienia następujących okoliczności:
1) zakończenia urlopu wychowawczego,
2) uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3) uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4) uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
5) rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania,
6) uzyskania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7) uzyskania świadczenia rodzicielskiego,
8) uzyskania zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
9) uzyskania stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy.
W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do stypendium socjalnego lub obniżenie jego wysokości, świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w niższej wysokości od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został osiągnięty”,
e) ust. 24 otrzymuje brzmienie:
„24. Wysokość kwoty osiągniętego dochodu przez członka rodziny studenta za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, dokumentuje się:
1) zaświadczeniem wystawionym przez płatnika o dochodzie, jeżeli jest to dochód podlegający opodatkowaniu, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem działalności pozarolniczej,
2) zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu lub innym dokumentem, jeżeli jest to dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
3) oświadczeniem, w przypadku osiągania dochodu z działalności pozarolniczej opodatkowanej na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
4) oświadczeniem, w przypadku osiągania dochodów z działalności pozarolniczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym”.
2. Tekst jednolity Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej. Dodatkowo tekst jednolity Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej wraz z załącznikami oraz wzorami dokumentów publikowany jest na stronie www.pk.edu.pl w zakładce „Studia I i II stopnia”.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy PK zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r., z wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  22-06-2018