Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  27-12-2016
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1787
 
Lista wersji:
  27-12-2016 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 21 grudnia 2016 r.
nr 100/d/12/2016

w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 20 maja 2016 r.nr 45/d/05/2016 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2017/18


Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) w związku z art. 4 i art. 29 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010) i z art. 1 pkt 31 lit. a) ustawy z dnia 23 sierpnia 2016 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1311) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1554) postanawia się, co następuje:
§ 1
W załączniku nr 1 do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 20 maja 2016 r. nr 45/d/05/2016 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2017/18, wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje się § 8a w brzmieniu:
„§ 8a. Politechnika Krakowska pobiera wyniki egzaminu maturalnego z Krajowego Rejestru Matur zgodnie z postanowieniami umowy z dnia 23 czerwca 2016 r. między Uniwersytetem Warszawskim a Politechniką Karkowską im. Tadeusza Kościuszki”,
2) w § 9 ust. 1:
a) skreśla się pkt 8,
b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia”,
c) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) kolorowa fotografia, wyłącznie w wersji elektronicznej (podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii do legitymacji studenckiej, w formacie JPG, o wymiarach: 236x295 pikseli, ±3 piksele; fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)”,
3) w § 15 ust. 1:
a) skreśla się pkt 8,
b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia”,
c) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) kolorowa fotografia, wyłącznie w wersji elektronicznej (podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii do legitymacji studenckiej, w formacie JPG, o wymiarach: 236x295 pikseli, ±3 piksele; fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)”,
4) w § 17 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Do odwołania należy dołączyć komplet dokumentów wymaganych od kandydatów na studia odpowiednio I i II stopnia, o ile dokumenty te nie zostały uprzednio złożone w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej”,
5) dodaje się § 17a w brzmieniu:
„Rekrutacja uzupełniająca
§ 17a
1. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia I stopnia i którym w wyniku odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego wniesionego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego podwyższony został wynik egzaminu maturalnego z wskazanego przez kandydata w systemie elektronicznej rejestracji PK przedmiotu stanowiącego podstawę rekrutacji, mogą do dnia 30 września 2017 r. złożyć do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej wniosek o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Wraz z wnioskiem należy złożyć komplet dokumentów wymaganych od kandydatów na studia I stopnia.
2. W stosunku do kandydatów, o których mowa w ust. 1, wydziałowe komisje rekrutacyjne zobowiązane są uwzględnić zweryfikowany wynik egzaminu maturalnego. Przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych następuje w przypadku, gdy zweryfikowane wyniki przedłożone przez kandydata spełniają kryteria punktowe, ustalone przez wydziałowe komisje rekrutacyjne w zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rekrutacja uzupełniająca dotyczy wyłącznie rekrutacji przeprowadzanej na rok akademicki 2017/18 oraz wyłącznie tego kierunku studiów, o przyjęcie na który uprzednio ubiegał się kandydat.
4. Wzór wniosku o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej określi w drodze zarządzenia Rektor PK.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie decyzje podejmują wydziałowe komisje rekrutacyjne”.
§ 2
Ujednolicony tekst uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 20 maja 2016 r. nr 45/d/05/2016 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2017/18, uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-11-2018