Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  01-06-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  571
 
Lista wersji:
  01-06-2017 
WydrukPowrót
Zmienione
ZARZĄDZENIE NR 37
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 31 maja 2017 r.
znak R.0201-44/17

w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2017/2018


Na podstawie art. 98 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1608) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia I stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2017/2018 wynosi:

WydziałWysokość opłaty
Architektury150 zł – kierunek architektura
85 zł – kierunek architektura krajobrazu
Fizyki, Matematyki i Informatyki75 zł
Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej75 zł
Inżynierii Lądowej85 zł
Inżynierii Środowiska85 zł
Inżynierii i Technologii Chemicznej75 zł
Mechaniczny120 zł/85 zł * – kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego
85 zł – pozostałe kierunki
Międzywydziałowy kierunek
gospodarka przestrzenna
85 zł
* opłatę w wysokości 85 zł wnoszą jedynie kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na kierunek wzornictwo na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i rekrutują się na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego na podstawie wyniku punktowego uzyskanego z zadania I i II objętego zasadami rekrutacji na kierunek wzornictwo na Akademii Sztuk Pięknych.

2. Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia II stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2017/2018 wynosi:

WydziałWysokość opłaty
Architektury85 zł
Fizyki, Matematyki i Informatyki75 zł
Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej75 zł
Inżynierii Lądowej85 zł
Inżynierii Środowiska85 zł
Inżynierii i Technologii Chemicznej75 zł
Mechaniczny85 zł

§ 2
1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia, w ramach wniesionej opłaty ma możliwość wskazania, oprócz kierunku podstawowego, kierunku alternatywnego, prowadzonego na tym samym wydziale. Wyjątki od powyższej zasady określone zostały w § 8 ust. 5-6a załącznika nr 1 do uchwały nr 45/d/05/2016 Senatu Politechniki Krakowskiej z 20 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2017/18, z późniejszymi zmianami.
2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia w ramach wniesionej opłaty ma możliwość wskazania, oprócz specjalności podstawowej, specjalności alternatywnej, prowadzonej na tym samym kierunku i wydziale. Wyjątki od powyższej zasady określone zostały w § 14 ust. 5 załącznika nr 1 do uchwały nr 45/d/05/2016 Senatu Politechniki Krakowskiej z 20 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2017/18, z późniejszymi zmianami.
§ 3
Kandydatowi, który nie został przyjęty na studia z powodu nieuruchomienia kierunku lub specjalności, zwraca się wniesioną opłatę na jego pisemny wniosek. Wniosek można składać w siedzibie właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie do 29 września 2017 r. dla rekrutacji przeprowadzanej na semestr zimowy oraz do 5 marca 2018 r. dla rekrutacji przeprowadzanej na semestr letni. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wzór wniosku jest dostępny w serwisie rekrutacyjnym dla kandydatów.
§ 4
1. Środki uzyskane przez PK z wpłat wniesionych przez kandydatów na studia stanowią środki dydaktyczne i pozostają w dyspozycji każdego z wydziałów prowadzących rekrutację na studia stacjonarne lub niestacjonarne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wydziały, z puli środków o których mowa w ust. 1, przekazują Prorektorowi ds. Kształcenia środki na pokrycie wynagrodzenia członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, zgodnie ze wzorem:

S= Wu * Kw/Kpk

gdzie:
S – oznacza wysokość środków przekazywanych przez wydział na pokrycie wynagrodzeń UKR,
Wu – oznacza całkowite wynagrodzenie UKR,
Kw – oznacza liczbę kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na wydziale,
Kpk – oznacza liczbę kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na PK.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2017 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior


bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-11-2018