Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  21-08-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  5675
 
Lista wersji:
  21-08-2017 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 57
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 21 sierpnia 2017 r.
znak R.0201-66/17

w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego zarządza się, co następuje:
§ 1
1. W Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 41 Rektora PK z dnia 3 sierpnia 2015 r. z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 21 otrzymuje brzmienie:
„21. Student ubiegający się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, zgodnie z kryterium zawartym w ust. 5, może otrzymać maksymalnie 148 punktów, w tym:
1) 50 punktów (maksymalnie) za średnią ocen za poprzedni rok studiów, która jest równa lub wyższa 4,0,
2) 74 punkty (maksymalnie) za osiągnięcia naukowe, w tym:
a) 15 punktów za przekład książki lub rozdziału książki o charakterze naukowym lub autorstwo rozdziału w monografii lub książce naukowej lub za uzyskanie w wyniku pracy badawczo-rozwojowej patentu w kraju lub za granicą;
Na potwierdzenie wyżej wymienionych osiągnięć naukowych student dołącza do wniosku:
– zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem przekładu książki lub rozdziału książki o charakterze naukowym, a w przypadku autorstwa rozdziału w monografii lub książce naukowej kserokopię strony tytułowej monografii lub książki naukowej z numerem ISBN,
– zaświadczenie z Urzędu Patentowego zawierające nadany numer patentu,
W przypadku współautorstwa wyżej wymienionych osiągnięć naukowych, należną liczbę punktów dzieli się przez liczbę autorów.
b) 10 punktów za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym umieszczonym w aktualnym „Ujednoliconym wykazie czasopism punktowanych” (lista A i B), ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (uwzględnione będzie tylko umieszczenie tytułu czasopisma na liście, a nie liczba przyznanych mu punktów).
Na potwierdzenie wyżej wymienionych osiągnięć naukowych student dołącza do wniosku kserokopię strony tytułowej oraz stopki wydawniczej czasopisma z numerem ISSN. W przypadku współautorstwa publikacji, o których mowa powyżej, należną liczbę punktów dzieli się przez liczbę autorów.
c) 8 punktów za czynny udział w 3 lub więcej międzynarodowych naukowych: konferencjach, sympozjach, sesjach lub,
d) 6 punktów za czynny udział w 2 międzynarodowych naukowych: konferencjach, sympozjach, sesjach lub,
e) 4 punkty za czynny udział w 1 międzynarodowej naukowej: konferencji, sympozjum, sesji,
f) 6 punktów za czynny udział w 3 lub więcej ogólnopolskich naukowych: konferencjach, sympozjach, sesjach lub,
g) 4 punkty za czynny udział w 2 ogólnopolskich naukowych: konferencjach, sympozjach, sesjach lub,
h) 2 punkty za czynny udział w 1 ogólnopolskiej naukowej: konferencji, sympozjum, sesji,
i) 15 punktów za zajęcie miejsca od I do III w międzynarodowych naukowych: konkursach, festiwalach, olimpiadach,
j) 10 punktów za zajęcie miejsca od I do III w ogólnopolskich naukowych: konkursach, festiwalach, olimpiadach,
k) 5 punktów za wyróżnienie w międzynarodowych naukowych: konkursach, festiwalach, olimpiadach,
l) 3 punkty za wyróżnienie w ogólnopolskich naukowych: konkursach, festiwalach, olimpiadach,
m) 2 punkty za aktywność naukową w kołach naukowych PK.
Na potwierdzenie osiągnięć naukowych, o których mowa w lit. a-l, student dołącza do wniosku zaświadczenie od organizatora naukowej: konferencji, sympozjum, sesji, konkursu, festiwalu, olimpiady, potwierdzające udział w naukowej konferencji, sympozjum, sesji, konkursie, festiwalu, olimpiadzie oraz zajęte w nich miejsce lub otrzymane wyróżnienie, zgodnie z powyższym. W przypadku wzięcia przez studenta czynnego udziału w naukowej: konferencji, sympozjum, sesji wyżej wymienione zaświadczenie obowiązkowo musi zawierać informację potwierdzającą ten fakt.
Na potwierdzenie osiągnięcia, o którym mowa w lit. m, student dołącza do wniosku zaświadczenie od opiekuna koła naukowego potwierdzające aktywność naukową studenta w kole naukowym. Sesje akademickich kół naukowych nie są uwzględniane”,
2) w załączniku nr 1 do Regulaminu, ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zaświadczenie (wzór nr 11 do niniejszego regulaminu) wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny studenta rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenia pomocy materialnej, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłacanego podatku”,
3) w załączniku nr 2 do Regulaminu wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne”,
b) w ust.1 w pkt 3 dodaje się literę ff o treści:
„ff) stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dochód członka rodziny – oznacza przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, z zastrzeżeniem ust.16-18 a”,
d) po ust. 15 dodaje się ust. 15a o treści:
„15a. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie stypendium socjalnego, przyjmuje się dochód ogłaszany corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej , w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku”,
e) po ust. 18 dodaje się ust. 18a o treści:
„18a. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodów nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą”,
f) ust. 20 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych”,
g) ust. 22 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) uzyskania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych”,
h) w ust. 22 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:
„W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do stypendium socjalnego lub obniżenie jego wysokości, to stypendium socjalne nie przysługuje lub przysługuje w niższej wysokości od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został uzyskany”,
4) wzór nr 11 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Tekst jednolity regulaminu, uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

Prorektor ds. studenckich
dr hab. inż. Marek Stanuszek

Załącznik 1
Załącznik 2

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-11-2018