Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  23-08-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  906
 
Lista wersji:
  23-08-2017 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 58
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 21 sierpnia 2017 r.
znak R.0201-67/17

w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 199 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu doktoranckiego zarządza się, co następuje:
§ 1
1. W Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Krakowskiej, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 47 Rektora PK z dnia 27 czerwca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do Regulaminu, ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zaświadczenie (wzór nr 8 do niniejszego regulaminu) wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny doktoranta rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant ubiega się o świadczenia pomocy materialnej, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłacanego podatku”,
2) w załączniku nr 2 do Regulaminu wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne”,
b) w ust. 1 w pkt 3 dodaje się literę ff o treści:
„ff) stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dochód członka rodziny – oznacza przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, z zastrzeżeniem ust.16-18 a”,
d) po ust. 15 dodaje się ust. 15a o treści:
„15a. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie stypendium socjalnego, przyjmuje się dochód ogłaszany corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej , w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku”,
e) po ust. 18 dodaje się ust. 18a o treści:
„18a. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodów nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą”,
f) ust. 20 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych”,
g) w ust. 22 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) uzyskania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych”,
h) w ust. 22 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:
„W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do stypendium socjalnego lub obniżenie jego wysokości, to stypendium socjalne nie przysługuje lub przysługuje w niższej wysokości od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został uzyskany”,
3) wzór nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Tekst jednolity regulaminu, uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

Prorektor ds. studenckich
dr hab. inż. Marek Stanuszek

Załącznik 1
Załącznik 2

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  22-06-2018