Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  31-10-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1299
 
Lista wersji:
  31-10-2017 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 25 października 2017 r.
nr 88/d/10/2017

zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/19


Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), w związku z uchwałami: Rady Wydziału Architektury z dnia 21 września 2017 r. nr 5/d/09/2017, Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 25 września 2017 r. nr 8.4/SD/04//2017 i Rady Wydziału Inżynierii Środowiska z dnia 20 września 2017 r. nr 84/2017 postanawia się, co następuje:
§ 1
W uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej nr 42/d/05/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/19 wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1:
a) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Na wydziale mogą zostać powołane dwie komisje rekrutacyjne – oddzielnie dla studiów stacjonarnych i dla studiów niestacjonarnych. Ponadto na Wydziale Inżynierii Środowiska powoływana jest dodatkowa komisja rekrutacyjna dla międzywydziałowego kierunku studiów I i II stopnia gospodarka przestrzenna, prowadzonego łącznie przez Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej i Wydział Inżynierii Środowiska. Komisja rekrutacyjna składa się z przedstawicieli wydziałów prowadzących studia”;
b) w § 20 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3”;
c) w § 20 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) cudzoziemców, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1990, z późn. zm.), z zastrzeżeniem zapisów ust. 3”;
d) w § 20 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen, lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe na zasadach odpłatności”;
2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
3) w załączniku nr 5:
a) w części dotyczącej Wydziału Architektury skreśla się zapis dotyczący międzywydziałowych kierunków studiów gospodarka przestrzenna WA-WIL oraz gospodarka przestrzenna WA-WIŚ,
b) w części dotyczącej kierunku fizyka techniczna prowadzonego na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki skreśla się następujący zapis:
„Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia ww. kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku”,
c) w części dotyczącej Wydziału Inżynierii Lądowej skreśla się zapis dotyczący międzywydziałowego kierunku studiów gospodarka przestrzenna WIL-WA,
d) w części dotyczącej Wydziału Inżynierii Środowiska skreśla się zapis dotyczący międzywydziałowego kierunku studiów gospodarka przestrzenna WIŚ-WA,
e) po części dotyczącej Wydziału Mechanicznego dodaje się zapis dotyczący międzywydziałowego kierunku studiów gospodarka przestrzenna w brzmieniu: patrz szczegóły
§ 2
Ujednolicony tekst uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 42/d/05/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/19, uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1
Załącznik 2

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  23-03-2019