Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  01-03-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1555
 
Lista wersji:
  01-03-2018 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 28 lutego 2018 r.
nr 7/d/02/2018

zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 maja 2017 r. nr 42/d/05/2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/19


Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), w związku z uchwałami Rady Wydziału Architektury z dnia 17 stycznia 2018 r. nr 3/d/01/2018, Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 8 listopada 2017 r. nr 114/2017 oraz z dnia 17 stycznia 2018 r. nr 8/2018, Rady Wydziału Inżynierii Środowiska z dnia 17 stycznia 2018 r. nr 3/2018 i Rady Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej z dnia 18 października 2017 r. nr 23/519/XVIII/2017, a także w związku z uchwałami Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 22 listopada 2017 r. nr 100/d/11/2017, nr 101/d/11/2017 i nr 102/d/11/2017 postanawia się, co następuje:
§ 1
W uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 24 maja 2017 r. nr 42/d/05/2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/19 wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1:
a) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Harmonogram rekrutacji podawany jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej PK w terminie:
1) do dnia 15 maja 2018 r. dla rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym,
2) do dnia 30 listopada 2018 r. dla rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze letnim.”;
b) w § 6 w ust. 5 pkt 6 dodaje się literę c) w brzmieniu:
„c) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na 4-semestralne stacjonarne studia II stopnia na kierunku informatyka prowadzone na Wydziale Fizyki Matematyki i Informatyki test sprawdzający efekty kształcenia na poziomie szóstym PRK przeprowadza powołana do tego celu komisja egzaminacyjna, pracująca w składzie określonym przez Dziekana Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki”;
c) w § 6 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki należy ponadto zawiadomienie kandydatów o miejscu i terminie przeprowadzenia testu sprawdzającego efekty kształcenia, proces kodowania prac, przekazanie prac do oceny komisji egzaminacyjnej oraz rozkodowanie prac”;
d) w § 10 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) zaświadczenie wydane przez lekarza – specjalistę medycyny pracy (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek nanotechnologie i nanomateriały prowadzony na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki oraz na wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej)”;
e) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:
㤠16a
Wprowadza się tryb postępowania w sprawach organizacji testu sprawdzającego efekty kształcenia oraz przestrzegania zasad i sposobu ochrony tematów egzaminacyjnych w trakcie ich opracowywania i przekazywania kandydatom przystępującym do testu sprawdzającego efekty kształcenia na 4-semestralne stacjonarne studia II stopnia na kierunku informatyka prowadzone na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki:
1) szczegółowy zakres egzaminu zatwierdza, podejmując stosowną uchwałę, Rada Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki,
2) przygotowanie szczegółowych tematów egzaminacyjnych oraz ocena zakodowanych prac egzaminacyjnych dokonywane są przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Dziekana Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki,
3) przy opracowywaniu tematów egzaminacyjnych obowiązuje zasada zachowania tajemnicy przez pracowników uczestniczących w opracowywaniu tematów egzaminacyjnych, którzy składają na ręce Rektora PK pisemne oświadczenie zawierające zobowiązanie do zachowania tajemnicy służbowej,
4) pełną odpowiedzialność za zapewnienie zasady zachowania tajemnicy w trakcie przygotowywania tematów egzaminacyjnych i ich przechowywania do dnia testu sprawdzającego efekty kształcenia ponosi Dziekan Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki”;
2) w załączniku nr 2:
a) po tytule dodaje się zdanie:
„Na Politechnice Krakowskiej prowadzone są stacjonarne studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, z wyjątkiem studiów I stopnia prowadzonych na kierunku nanotechnologie i nanomateriały o profilu praktycznym.”;
b) w tabeli „Wydział Architektury” wiersze dotyczące kierunku architektura i architektura krajobrazu otrzymują brzmienie:
c) w tabeli „Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki” w wierszu dotyczącym kierunku nanotechnologie i nanomateriały skreśla się zapis: „– kierunek międzywydziałowy (WFMiI-WIiTCh)”;
d) w tabeli „Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej” w wierszu dotyczącym kierunku elektrotechnika do wykazu specjalności oferowanych na studiach II stopnia dodaje się specjalność „infotronika”;
e) w tabeli „Wydział Inżynierii Środowiska” wiersz dotyczący kierunku inżynieria środowiska otrzymuje brzmienie:
f) w tabeli „Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej” skreśla się wiersz dotyczący kierunku nanotechnologie i nanomateriały;
g) w tabeli „Wydział Mechaniczny” wiersz dotyczący kierunku inżynieria materiałowa otrzymuje brzmienie:
3) w załączniku nr 3:
a) po tytule dodaje się zdanie:
„Na Politechnice Krakowskiej prowadzone są niestacjonarne studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim”;
b) w tabeli „Wydział Inżynierii Środowiska” wiersz dotyczący kierunku inżynieria środowiska otrzymuje brzmienie:
4) w załączniku nr 4:
a) w sekcji „Tryb naboru nr 1” w tabeli zawierającej wykaz przedmiotów maturalnych:
- w części dotyczącej Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki w wierszu odnoszącym się do kierunku nanotechnologie i nanomateriały skreśla się zapis: „(WFMiI-WIiTCh)”;
- w części dotyczącej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej skreśla się wiersz dotyczący kierunku nanotechnologie i nanomateriały;
b) w części dotyczącej Wydziału Architektury:
- w nagłówku „Kierunek studiów: Architektura” dodaje się zapis:
„studia stacjonarne (w j. polskim i w j. angielskim)
studia niestacjonarne (w j. polskim)”;
- w sekcji „Kierunek studiów: Architektura” po zdaniu pierwszym dodaje się zapis:
„Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura prowadzony w języku angielskim jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem CPE, CAE, FCE albo TOEFL, świadectwem matury międzynarodowej, świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum lub technikum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z matury z języka angielskiego zdawanej na poziomie rozszerzonym. Znajomość języka angielskiego można również udokumentować zaliczeniem testu kompetencyjnego przeprowadzanego na Politechnice Krakowskiej w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji”;
- na końcu sekcji „Kierunek studiów: Architektura” dodaje się zdanie:
„Studia stacjonarne I stopnia na kierunku architektura prowadzone w języku angielskim są studiami płatnymi”;
- w nagłówku „Kierunek studiów: Architektura krajobrazu” dodaje się zapis:
„studia stacjonarne i niestacjonarne”;
5) w załączniku nr 5:
a) w części dotyczącej kierunku architektura krajobrazu prowadzonego na Wydziale Architektury:
- w nagłówku „Kierunek studiów: architektura krajobrazu” zapis: ”studia stacjonarne i niestacjonarne” otrzymuje brzmienie:
„studia stacjonarne (w j. polskim i w j. angielskim)
studia niestacjonarne (w j. polskim)”;
- w akapicie rozpoczynającym się zwrotem „Podstawą kwalifikacji jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej, złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz przedłożenie:” dotychczasowa litera c otrzymuje oznaczenie d i dodaje się literę c w brzmieniu:
„c) W przypadku kandydatów ubiegający się o przyjęcie na kierunek architektura krajobrazu w języku angielskim – dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego: certyfikatu egzaminu CPE albo CAE, albo FCE, albo TOEFL, świadectwa matury międzynarodowej, świadectwa potwierdzającego ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwa dojrzałości potwierdzającego uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym, albo co najmniej 45% z języka angielskiego uzyskanego z matury zdawanej na poziomie dwujęzycznym. Kandydaci mogą udokumentować znajomość języka angielskiego poprzez zaliczenie testu kompetencyjnego przeprowadzanego na Politechnice Krakowskiej w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji. Od kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia w języku angielskim na kierunku architektura krajobrazu, nie wymaga się potwierdzenia znajomości języka angielskiego”;
- na końcu sekcji „Kierunek studiów: architektura krajobrazu” dodaje się zdanie:
„Studia stacjonarne II stopnia na kierunku architektura krajobrazu prowadzone w języku angielskim są studiami płatnymi”;
b) w części dotyczącej kierunku informatyka prowadzonego na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki:
- w sekcji „studia stacjonarne” pkt 2 kryteriów kwalifikacyjnych dla kandydatów na 4-semestralne studia na kierunku informatyka otrzymuje brzmienie:
„2. zajęcie na liście rankingowej, uwzględniającej wskaźnik rekrutacyjny stanowiący wynik przeprowadzonego testu sprawdzającego efekty kształcenia na poziomie szóstym PRK ocenianego w skali od 0 do 100 pkt, podzielony przez 20, pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów informatyka.”;
- w sekcji „studia stacjonarne” po zdaniu „Decyzja o uruchomieniu poszczególnych specjalności oraz podział studentów na specjalności dla studentów studiów 3-semestralnych następuje niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, nie później jednak, niż przed rozpoczęciem pierwszego semestru nauki” dodaje się zdanie:
„Przypisanie studenta do specjalności realizowane będzie z uwzględnieniem preferencji studenta wskazanych na etapie rejestracji w procesie rekrutacji”;
- w sekcji „studia niestacjonarne” po zdaniu „Decyzja o uruchomieniu na studiach II stopnia poszczególnych specjalności oraz podział studentów na specjalności następuje niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, nie później jednak, niż przed rozpoczęciem pierwszego semestru nauki” dodaje się zdanie:
„Przypisanie studenta do specjalności realizowane będzie z uwzględnieniem preferencji studenta wskazanych na etapie rejestracji w procesie rekrutacji”;
c) w części dotyczącej kierunku inżynieria środowiska prowadzonego na Wydziale Inżynierii Środowiska:
- w nagłówku „Kierunek studiów: inżynieria środowiska” zapis ”studia stacjonarne i niestacjonarne” otrzymuje brzmienie:
„studia stacjonarne (w j. polskim i w j. angielskim)
studia niestacjonarne (w j. polskim)”;
- po wykazie wymaganych dokumentów dodaje się zdanie: „W przypadku specjalności environmental and land engineering dodatkowym wymogiem jest pozytywny wynik rozmowy sprawdzającej znajomość języka angielskiego, przeprowadzonej przez osoby powołanie przez Dziekana WIŚ”.
§ 2
Ujednolicony tekst uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 24 maja 2017 r. nr 42/d/05/2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/19, uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  23-03-2019