Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  08-03-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  3155
 
Lista wersji:
  08-03-2018 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 5
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 7 marca 2018 r.
znak R.0201.10.2018

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
W Zarządzeniu Rektora PK nr 5 z 17 stycznia 2017 r. w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Politechniki Krakowskiej wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:
„1. W korespondencji prowadzonej za pomocą osobistych kont pocztowych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, obowiązkowe jest opatrywanie listów elektronicznych podpisem cyfrowym sporządzonym przy użyciu aktualnego certyfikatu pracownika wystawionego przez Dział Informatyzacji. List elektroniczny z takim podpisem jest w korespondencji wewnętrznej równoważny pismu z własnoręcznym podpisem.
2. Wniosek o wydanie certyfikatu składa się za pośrednictwem strony Centrum Certyfikacji PK https://cert.pk.edu.pl/”,
2) § 6 uchyla się ust. 2-4.
§ 2
Tekst jednolity Zarządzenia w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Politechniki Krakowskiej, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 marca 2018 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019