Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  13-03-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  713
 
Lista wersji:
  13-03-2018 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 9
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 9 marca 2018 r.
znak R.0201.14.2018

w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 199 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego zarządza się, co następuje:
§ 1
1. W § 5 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 41 Rektora PK z dnia 3 sierpnia 2015 r. z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Łączna wysokość zapomóg udzielonych studentowi w danym roku akademickim, przyznanych przez WKS/Dziekana, nie może przekroczyć najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta. Wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta określa Regulamin wynagradzania pracowników PK”,
2) dodaje się ust. 10 o brzmieniu:
„10. Kwota zapomogi przyznanej przez Rektora PK w drodze odwołania od decyzji WKS/Dziekana nie może być wyższa niż 5.000 zł, wliczając w to kwotę przyznaną przez WKS/Dziekana”,
3) dotychczasowy ustęp 10 otrzymuje numer 11.
2. Tekst jednolity regulaminu, uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 marca 2018 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  23-03-2019