Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  30-04-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1241
 
Lista wersji:
  30-04-2018 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 25 kwietnia 2018 r.
nr 19/d/04/2018

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/19


Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
1. Politechnika Krakowska (zwana dalej PK) przeprowadza rekrutację na stacjonarne i niestacjonarne studia III stopnia prowadzone na poszczególnych wydziałach PK w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, określonych w załączniku nr 1.
2. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.
3. Liczbę miejsc przewidzianych na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia określa załącznik nr 1.
4. O przyjęcie na studia III stopnia może ubiegać się osoba, która posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny (posiada kwalifikacje drugiego stopnia), z zastrzeżeniem ust. 6, i spełnia ustalone w niniejszej uchwale warunki rekrutacji.
5. Kandydat może zostać przyjęty na I rok studiów na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów na studia prowadzone w zakresie poszczególnych dyscyplin naukowych zawiera załącznik nr 2.
6. O przyjęcie na studia III stopnia może ubiegać się osoba będąca beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zasady przyjęć beneficjentów programu „Diamentowy Grant” zawiera załącznik nr 3.
7. Postępowanie rekrutacyjne na studia III stopnia przeprowadzane jest w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, ustalanym przez Rektora PK.
§ 2
1. Rekrutację na studia III stopnia, włącznie z postępowaniem kwalifikacyjnym, przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne. Komisje rekrutacyjne podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie.
2. Wydziałowe komisje rekrutacyjne powoływane są przez dziekanów w terminie do 31 maja 2018 r. W skład wydziałowej komisji rekrutacyjnej wchodzi kierownik studiów doktoranckich oraz co najmniej 3 pracowników wydziału posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, a także przedstawiciel samorządu doktorantów. Przewodniczącym wydziałowej komisji rekrutacyjnej jest kierownik studiów doktoranckich.
3. Wydziałowe komisje rekrutacyjne działają w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji ustalonym przez Rektora PK.
4. Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, wydziałowe komisje rekrutacyjne sporządzają listy rankingowe kandydatów. Przyjęcie na I rok studiów III stopnia następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe ustalone przez wydziałowe komisje rekrutacyjne.
5. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, wydziałowe komisje rekrutacyjne sporządzają listy osób przyjętych na I rok studiów III stopnia i przekazują je do dziekanatu.
6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Wydziałowe komisje rekrutacyjne ogłaszają listy osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, zawierające liczbę punktów uzyskaną przez poszczególnych kandydatów.
7. Każdy kandydat na studia III stopnia, wobec którego przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne, otrzymuje pisemną decyzję wydziałowej komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia bądź nieprzyjęcia na I rok studiów.
8. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ma prawo odmówić przyjęcia na studia III stopnia kandydata, w którego zaświadczeniu lub orzeczeniu lekarskim uwidocznione zostały przeciwwskazania do podjęcia studiów w zakresie określonej dyscypliny naukowej.
§ 3
1. Przewiduje się możliwość indywidualnej organizacji egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej dla osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
2. Organizacja egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej dla osób, o których mowa w ust. 1, ustalana jest w sposób indywidualny, na podstawie dostarczonej przez kandydatów aktualnej dokumentacji potwierdzającej rodzaj i zakres niepełnosprawności.
3. Decyzję w sprawie indywidualnej organizacji egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej podejmuje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej wraz z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.
4. Kandydaci wymagający zapewnienia indywidualnej organizacji egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej zgłaszają taką potrzebę co najmniej miesiąc przed ustalonym terminem egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej.
§ 4
1. Każdy kandydat na studia III stopnia ma prawo złożyć do Rektora PK odwołanie od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej, która wydała decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
3. Wydziałowa komisja rekrutacyjna, która wydała decyzję, obowiązana jest przesłać Rektorowi PK odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymała odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydała nowej decyzji w myśl art. 132 kpa. Odwołanie kandydata musi być zaopiniowane przez wydziałową komisję rekrutacyjną.
4. Rektor PK, po zbadaniu zasadności odwołania, podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia bądź nieprzyjęcia na studia. Decyzja Rektora PK jest ostateczna.
§ 5
1. Niniejsze zasady przyjęć obowiązują:
1) kandydatów posiadających obywatelstwo polskie,
2) cudzoziemców posiadających ważną Kartę Polaka,
3) cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3,
4) cudzoziemców posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
5) cudzoziemców korzystających z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
6) pracowników migrujących, będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członków ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) cudzoziemców, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
8) cudzoziemców, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206, z późn. zm.), z zastrzeżeniem zapisów ust. 3,
9) cudzoziemców, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
10) obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członków ich rodzin, posiadających prawo stałego pobytu,
11) obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, posiadających środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów.
2. Tryb przyjęć na studia pozostałych cudzoziemców regulują odrębne przepisy.
3. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją dostęp do rynku pracy lub wizę Schengen, lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia doktoranckie wyłącznie na zasadach odpłatności.
§ 6
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale decyzje podejmują wydziałowe komisje rekrutacyjne.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  23-03-2019