Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  14-05-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  294
 
Lista wersji:
  14-05-2018 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 29
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 11 maja 2018 r.
znak R.0201.36.2018

w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2018/19


Na podstawie art. 98 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1608) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia I stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2018/19 wynosi:
WydziałWysokość opłaty
Architektury150 zł – kierunek architektura
85 zł – kierunek architektura krajobrazu
Fizyki, Matematyki i Informatyki55 zł
Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej70 zł
Inżynierii Lądowej73 zł
Inżynierii Środowiska76 zł
Inżynierii i Technologii Chemicznej75 zł
Mechaniczny120 zł/82 zł* – kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego
82 zł – pozostałe kierunki
Międzywydziałowy kierunek gospodarka przestrzenna76 zł
*opłatę w wysokości 82 zł wnoszą jedynie kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na kierunek wzornictwo na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i rekrutują się na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego na podstawie wyniku punktowego uzyskanego z zadania I i II objętego zasadami rekrutacji na kierunek wzornictwo na Akademii Sztuk Pięknych
2. Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia II stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2018/19 wynosi:
WydziałWysokość opłaty
Architektury85 zł
Fizyki, Matematyki i Informatyki55 zł
Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej70 zł
Inżynierii Lądowej73 zł
Inżynierii Środowiska76 zł
Inżynierii i Technologii Chemicznej75 zł
Mechaniczny82 zł
Międzywydziałowy kierunek gospodarka przestrzenna76 zł
§ 2
1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia, w ramach wniesionej opłaty rekrutacyjnej ma możliwość wskazania, oprócz kierunku podstawowego, kierunku alternatywnego, prowadzonego na tym samym wydziale. Wyjątki od powyższej zasady określone zostały w § 8 ust. 5-7 załącznika nr 1 do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 24 maja 2017 r. nr 42/d/05/2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/19, z późniejszymi zmianami.
2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, w ramach wniesionej opłaty rekrutacyjnej ma możliwość wskazania, oprócz specjalności podstawowej, specjalności alternatywnej, prowadzonej na tym samym kierunku i wydziale. Wyjątki od powyższej zasady określone zostały w § 15 ust. 5 załącznika nr 1 do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 24 maja 2017 r. nr 42/d/05/2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/19, z późniejszymi zmianami.
§ 3
Kandydatowi, który nie został przyjęty na studia z powodu nieuruchomienia kierunku lub specjalności, zwraca się na jego pisemny wniosek wniesioną opłatę rekrutacyjną. Wniosek można składać w siedzibie właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie do 3 października 2018 r. w przypadku rekrutacji przeprowadzanej na semestr zimowy oraz do 7 marca 2019 r. w przypadku rekrutacji przeprowadzanej na semestr letni. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wzór wniosku jest dostępny w serwisie rekrutacyjnym dla kandydatów.
§ 4
1. Środki uzyskane przez PK z wpłat wniesionych przez kandydatów na studia stanowią środki dydaktyczne i pozostają w dyspozycji każdego z wydziałów prowadzących rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wydziały z puli środków, o których mowa w ust. 1, przekazują Prorektorowi ds. Kształcenia środki na pokrycie wynagrodzenia członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, zgodnie ze wzorem:
S= Wu * Kw/Kpk
gdzie:
S – oznacza wysokość środków przekazywanych przez wydział na pokrycie wynagrodzeń UKR,
Wu – oznacza całkowite wynagrodzenie UKR,
Kw – oznacza liczbę kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na wydziale,
Kpk – oznacza liczbę kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na PK.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2018 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior


bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  23-03-2019