Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  03-07-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  470
 
Lista wersji:
  03-07-2018
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 27 czerwca 2018 r.
nr 36/d/06/2018

zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 25 kwietnia 2018 r. nr 19/d/04/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/19


Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
W uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z 25 kwietnia 2018 r. nr 19/d/04/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/19 w załączniku nr 2:
a) z wykazu dokumentów wymaganych od kandydatów na każdy z wydziałów PK skreśla się zwrot:
„– formularz ‘Informacji przekazywanych osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych’ (formularz PK),”;
b) w części dotyczącej Wydziału Inżynierii Lądowej w sekcji „kryteria kwalifikacyjne” w akapicie „Ocena z rozmowy kwalifikacyjnej będzie średnią arytmetyczną ocen w skali 2-5, przyznanych za:” tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„– prezentację najważniejszych aspektów magisterskiej pracy dyplomowej oraz możliwości rozwijania podjętej w niej tematyki albo wybranej tematyki naukowej (nie będzie to traktowane jako zobowiązanie do jej podjęcia w przyszłości),”.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  23-03-2019