Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  19-07-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1285
 
Lista wersji:
  19-07-2018 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 47
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 17 lipca 2018 r.
znak R.0201.59.2018

w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 199 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu doktoranckiego zarządza się, co następuje:
§ 1
1. W Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Krakowskiej, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 47 Rektora PK z dnia 27 czerwca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów skierowany do odpowiedniego organu przyznającego wyżej wymienione stypendium doktorant składa u kierownika studiów doktoranckich, z uwzględnieniem ust. 35, wraz z całą niezbędną dokumentacją wskazaną we wniosku w formie oryginału lub jej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Rektor/UOKSD rozpatruje jedynie wnioski kompletne i zgodne z formalnymi wymogami zawartymi w obowiązujących regulaminach: niniejszym regulaminie oraz Regulaminie określającym tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, zasady punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych. W przypadku wniosku niekompletnego wnioskodawca ma 7 dni od daty ogłoszenia listy braków na dokonanie uzupełnień zgodnie z listą braków sporządzoną przez rektora/UOKSD. Rektor/UOKSD może wydawać komunikaty drogą elektroniczną bezpośrednio do doktorantów lub za pośrednictwem odpowiednich dziekanatów, lub strony internetowej Samorządu Doktorantów PK. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Podczas składania wniosku doktorant wpisuje się na imienną listę potwierdzającą złożenie wniosku w sprawie stypendium dla najlepszych doktorantów”,
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„1. Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest na wniosek doktoranta przez rektora lub osobę przez niego upoważnioną bądź UOKSD (wzór nr 6 do niniejszego regulaminu).
2. Warunkiem koniecznym do przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich jest uzyskanie zaliczenia poprzedniego roku studiów doktoranckich.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się indeks lub kopię kart okresowych osiągnięć doktoranta z danego roku studiów oraz oryginały dokumentów, wymienionych przez doktoranta we wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub ich kopie, z uwzględnieniem § 1 ust. 35, tożsamych z dokumentami, które są wymagane przy ubieganiu się o stypendium doktoranckie i/lub zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej. Karta okresowych osiągnięć doktoranta dołączana jest przez osobę przyjmującą wniosek w sprawie stypendium dla najlepszych doktorantów.
4. Zapisy ust. 2 i 3 nie dotyczą osób przyjętych na I rok studiów doktoranckich.
5. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:
1) na pierwszym roku studiów doktoranckich doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, co oznacza, że w postępowaniu tym uzyskał ocenę/liczbę punktów równą lub wyższą niż uchwalony w danym roku akademickim przez rektora/UOKSD minimalny próg stanowiący podstawę do przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów pierwszego roku;
2) na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich doktorantowi, w tym, doktorantowi będącemu na przedłużeniu studiów doktoranckich, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, przez co należy rozumieć uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku studiów co najmniej 4,00,
b) wykazał się postępami w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej potwierdzonymi przez promotora (opinia promotora),
c) wykazał się postępami w pracy naukowej, przez co należy rozumieć: publikację co najmniej jednego artykułu naukowego (recenzowanego) i czynny udział (wygłoszenie prezentacji lub osobista prezentacja posteru) na co najmniej jednej konferencji,
d) podczas studiów doktoranckich wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej,
e) uzyskał liczbę punktów równą lub większą niż uchwalony przez rektora/UOKSD w danym roku akademickim próg punktowy za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną, z zaznaczeniem, że uchwalony próg punktowy nie może być niższy niż minimalny próg punktowy uprawniający do przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, zawarty w obowiązującym zarządzeniu rektora w sprawie Regulaminu określającym tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, zasady punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych.
6. Stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymać doktorant, którego nazwisko zostało umieszczone na liście rankingowej sporządzanej przez rektora/UOKSD na podstawie dokumentacji przekazanej przez kierownika studiów doktoranckich, odrębnie dla każdego roku studiów i każdej dziedziny nauki w zakresie odpowiedniej dyscypliny nauki.
7. W celu utworzenia listy rankingowej na drugim i kolejnym roku studiów doktoranckich stosuje się zasadę przyznawania punktów za osiągnięcia, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lit b, c, d i e, identyczną jak podczas rozpatrywania wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego zgodnie z obowiązującym zarządzeniem rektora w sprawie Regulaminu określającym tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, zasad punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasad tworzenia list rankingowych. Punkty przyznaje się za udokumentowane osiągnięcia zgłoszone przez doktoranta w sprawozdaniu złożonym u kierownika studiów doktoranckich, z uwzględnieniem § 1 ust. 35, i przekazanym do rektora/UOKSD wraz z całą niezbędną dokumentacją potwierdzającą uzyskanie zgłoszonych przez doktoranta punktów. W przypadku braku jednoznacznego potwierdzenia prawdziwości zgłoszonych osiągnięć punktowych rektor/UOKSD ma prawo zwrócić się z prośbą o uzupełnienie otrzymanej dokumentacji o niebudzące żadnych wątpliwości potwierdzenie zgłoszonych osiągnięć punktowych.
8. Rektor/UOKSD na podstawie sporządzonych list rankingowych ustala liczbę stypendiów dla najlepszych doktorantów dla każdego roku i każdej dziedziny nauki w zakresie odpowiedniej dyscypliny nauki.
9. Rektor/UOKSD ustala wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów, w ramach środków finansowych posiadanych na ten cel, pochodzących z dotacji z budżetu państwa.
10. Wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów może być jednakowa dla wszystkich doktorantów lub zróżnicowana”,
3) W załączniku nr 2:
a) ust. 20 pkt 5 przyjmuje brzmienie:
„5) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106,138, 357, 398 i 650)”;
b) ust. 22 pkt 5 przyjmuje brzmienie:
„5) rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106,138, 357, 398 i 650)”,
4) wzór nr 6 przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Tekst jednolity regulaminu, uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2018 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019