Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  21-12-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  782
 
Lista wersji:
  21-12-2018 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 19 grudnia 2018 r.
nr 65/d/12/2018

w sprawie dostosowania uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 maja 2018 r. nr 28/d/05/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) postanawia się, co następuje:
§ 1
W uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 maja 2018 r. nr 28/d/05/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20 wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł otrzymuje brzmienie:
„w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz w sprawie zasad przyjmowania przez potwierdzenie efektów uczenia się na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20”;
2) w § 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) kierunki na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,”;
b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) zasady przyjmowania przez potwierdzenie efektów uczenia się na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;
3) załączniki nr 1-4 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1-4 do niniejszej uchwały;
4) dodaje się załącznik nr 5 w brzmieniu jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  17-11-2019