Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  11-01-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  225
 
Lista wersji:
  11-01-2019 
WydrukPowrót

KOMUNIKAT NR 1
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 10 stycznia 2019 r.
znak R.0201.3.2019

w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
przez osoby kandydujące na funkcje publiczne w PK


Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r., poz. 2186, z późn. zm.), informuję:
§ 1
Obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa, lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., tzw. oświadczenia lustracyjnego, mają osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r., które kandydują na następujące funkcje publiczne w Politechnice Krakowskiej:
a) rektor, prorektorzy,
b) dziekani, prodziekani wydziałów,
c) członek rady uczelni,
d) członek kolegium elektorów,
e) dyrektorzy instytutów, zastępcy dyrektorów instytutów,
f) kanclerz,
g) kwestor,
h) audytor wewnętrzny.
§ 2
1. Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie wyżej wymienionych funkcji publicznych.
2. Organem właściwym do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest w stosunku do:
- rektora i prorektorów – minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego,
- pozostałych osób – rektor.
§ 3
1. Złożenie oświadczenia lustracyjnego (załącznik nr 1a do ustawy) powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, osoba zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego składa właściwemu organowi informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (załącznik nr 2a do ustawy).
§ 4
1. Dokumenty należy złożyć niezwłocznie u pełnomocnika rektora ds. ochrony informacji niejawnych, z zachowaniem postanowień § 2.
2. Formularze oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego są dostępne w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych: pokój nr 119, piętro I, budynek 10-24 (W-9) przy ul. Warszawskiej 24, tel. 22 37.
§ 5
1. Przewodniczący Uczelnianej i Wydziałowych Komisji Wyborczych oraz dziekani przekazują pisemnie listę kandydatów na pełnienie funkcji publicznej w Politechnice Krakowskiej pełnomocnikowi rektora ds. ochrony informacji niejawnych.
2. Osoby kandydujące na stanowiska wymienione w §1 lit. a, b, c i d informują na piśmie właściwą komisję wyborczą o spełnieniu obowiązku lustracyjnego.
3. Informację o spełnieniu obowiązku lustracyjnego przez osoby wymienione w §1 lit. e należy napisać we wniosku do rektora o powołanie na to stanowisko.
4. Osoby kandydujące na stanowiska wymienione w §1 lit. f, g, h, informują rektora pisemnie o spełnieniu obowiązku lustracyjnego.
§ 6
Traci moc Komunikat nr 3 Rektora PK z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez osoby kandydujące na funkcje publiczne w PK.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior


bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019