baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  11-02-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  952
 
Lista wersji:
  11-02-2019 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 6
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 6 lutego 2019 r.
znak R.0201.9.2019

w sprawie weryfikacji wykształcenia i udostępniania danych osobowych absolwentów Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na wniosek pracodawcy lub instytucji pośredniczącej w zatrudnieniu


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE.L Nr 119, str. 1, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, zwana dalej „PK”, nie udostępnia danych osobowych absolwentów PK na wniosek krajowych lub zagranicznych pracodawców bądź instytucji pośredniczących w zatrudnieniu, w szczególności nie weryfikuje wykształcenia absolwentów PK.
2. Dokumentem poświadczającym ukończenie studiów pierwszego lub drugiego stopnia jest dyplom ukończenia studiów.
§ 2
Zobowiązuje się pracowników zajmujących się obsługą administracyjną studiów pierwszego lub drugiego stopnia prowadzonych na PK do stosowania następującej formuły przy udzielaniu odpowiedzi krajowym lub zagranicznym pracodawcom bądź instytucjom pośredniczącym w zatrudnieniu wnioskującym o udostępnienie danych osobowych absolwentów PK, w tym o weryfikację wykształcenia uzyskanego na PK:
1) w języku polskim:
Z uwagi na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), Politechnika Krakowska nie udziela pracodawcom ani instytucjom pośredniczącym w zatrudnieniu informacji zawierających dane osobowe, w szczególności nie dokonuje weryfikacji wykształcenia swoich absolwentów. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie wykształcenia na Politechnice Krakowskiej jest dyplom ukończenia studiów. Dyplom ukończenia studiów przeznaczony do obrotu prawnego z zagranicą jest uwierzytelniany, na wniosek absolwenta, przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej: www.nawa.gov.pl.
2) w języku angielskim:
Due to the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), the Cracow University of Technology does not disclose information containing personal data, in particular it does not verify its graduates’ education, at the request of employers or institutions providing pre-employment screening services. The completion of education at the Cracow University of Technology is confirmed by a graduation diploma. A graduation diploma intended for legal transactions with foreign countries is authenticated, at the request a graduate, by the Polish National Agency for Academic Exchange: www.nawa.gov.pl/en.
§ 3
1. Zarządzenie publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2019 r.

Prorektor ds. Kształcenia
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2021