Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  15-05-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  225
 
Lista wersji:
  15-05-2019 
WydrukPowrót
Zmienione
ZARZĄDZENIE NR 20
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 14 maja 2019 r.
znak R.0201.28.2019

w sprawie harmonogramu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 4 załącznika nr 1 do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz w sprawie zasad przyjmowania przez potwierdzenie efektów uczenia się na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20 zarządza się, co następuje:
§ 1
Na potrzeby postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20, określa się:
1) harmonogram rekrutacji na wszystkie kierunki stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia z wyjątkiem kierunków: architektura i architektura krajobrazu na Wydziale Architektury oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) harmonogram rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia na kierunku architektura na Wydziale Architektury, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) harmonogram rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Architektury, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4) harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
5) harmonogram rekrutacji na wszystkie kierunki stacjonarnych i niestacjonarne studiów II stopnia z wyjątkiem kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Architektury, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
6) harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia II stopnia na kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Architektury, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Kandydaci, którym wydziałowa komisja rekrutacyjna nada w programie do elektronicznej rejestracji status informujący o zakwalifikowaniu do kolejnej tury rekrutacyjnej, wezmą w niej udział, jeżeli w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji potwierdzą, za pośrednictwem programu do elektronicznej rejestracji, chęć udziału w kolejnej turze rekrutacyjnej.
§ 3
1. Wydziałowe komisje rekrutacyjne rozpoczynają prace w dniu 10 czerwca 2019 r. z zastrzeżeniem, że:
1) spotkanie informacyjne dla przewodniczących i sekretarzy wydziałowych komisji rekrutacyjnych odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r.;
2) szkolenie dotyczące funkcjonowania programu rekrutacyjnego e-HMS/irka przeznaczone dla osób pracujących po raz pierwszy w wydziałowych komisjach rekrutacyjnych odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r.
2. Przerwa wakacyjna w pracach wydziałowych komisji rekrutacyjnych trwa od 1 sierpnia do 1 września 2019 r.
§ 4
Po zakończeniu rekrutacji na wydziale, jednak nie później niż 2 października 2019 r., wydziałowe komisje rekrutacyjne przekazują do Działu Kształcenia sprawozdanie EN-1 o liczbie kandydatów i osób przyjętych na studia.
§ 5
1. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
2. Załączniki do niniejszego zarządzenia są dostępne również w serwisie rekrutacyjnym dla kandydatów.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 maja 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  17-11-2019