Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  08-07-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  611
 
Lista wersji:
  08-07-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 39
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 3 lipca 2019 r.
znak R.0201.51.2019

dotyczące wzoru umowy w sprawie warunków pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych


Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
Określa się wzór umowy zawieranej przez Politechnikę Krakowską z uczestnikami studiów podyplomowych w sprawie warunków pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Traci moc Zarządzenie nr 69 Rektora PK z dnia 11 października 2018 r. dotyczące wzoru umowy w sprawie warunków pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020