Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  01-08-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  144
 
Lista wersji:
  01-08-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 49
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 31 lipca 2019 r.
znak R.0201.63.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 4 załącznika nr 1 do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz w sprawie zasad przyjmowania przez potwierdzenie efektów uczenia się na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20 zarządza się, co następuje:
§ 1
W Zarządzeniu nr 20 Rektora PK z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) harmonogram dodatkowej rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia na kierunku architektura prowadzonym w języku angielskim na Wydziale Architektury, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia”,
2) dodaje się załącznik nr 7 w brzmieniu jak załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
2. Załącznik do niniejszego zarządzenia jest dostępny również w serwisie rekrutacyjnym dla kandydatów.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  17-11-2019