Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  12-09-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1573
 
Lista wersji:
  12-09-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 51
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 11 września 2019 r.
znak R.0201.67.2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104-1043 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 263, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Regulamin pracy Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Niniejszy Regulamin pracy stanowi jednocześnie porozumienie, o którym mowa w art. 150 § 3 pkt 1 Kodeksu pracy.
§ 2
Traci moc Zarządzenie nr 47 Rektora PK z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Politechniki Krakowskiej, z późn. zm.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 października 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  24-02-2020