Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  18-09-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  459
 
Lista wersji:
  18-09-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 54
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 16 września 2019 r.
znak R.0201.70.2019

w sprawie zmian w Zasadach podejmowania i odbywania studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przez osoby niebędące obywatelami polskimi


Na podstawie art. 23, w związku z art. 323, 324 i 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) oraz w związku z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
1. W Zasadach podejmowania i odbywania studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przez osoby niebędące obywatelami polskimi, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 68 Rektora PK z dnia 11 października 2018 r., z późn. zm. wprowadza się następując zmiany:
1) w § 4 dodaje się ust. 1a i ust. 1b o treści:
„1a. Kandydaci legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły średniej na Ukrainie, są zobowiązani do przedstawienia wyników uzyskanych na egzaminie ZNO, ze szczególnym uwzględnieniem wyniku z matematyki.
1b. Kandydaci legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły średniej na Białorusi, są zobowiązani do przedstawienia wyników uzyskanych na egzaminie CT, ze szczególnym uwzględnieniem wyniku z matematyki”,
2) w § 4 zdanie pierwsze w ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ust. 1a, ust. 1b oraz w ust. 8 pkt 1 lit. b, muszą być zalegalizowane przez:”,
3) w § 10 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Po dokonaniu elektronicznej rejestracji, cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości:
1) 150 zł (35 euro) – kierunki architektura i architektura krajobrazu na Wydziale Architektury oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym,
2) 85 zł (20 euro) – pozostałe kierunki”,
4) w § 10 ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi”,
5) w § 10 uchyla się ust. 13a i 14. Zmienia się odpowiednio numerację dotychczasowych ustępów 15 do 21 na 14 do 20,
6) w § 10 zdanie pierwsze w ust. 18 otrzymuje brzmienie:
„18. W przypadku braku możliwości uzyskania decyzji administracyjnej właściwego kuratora oświaty lub zaświadczenia, o którym mowa w ust. 17 pkt 5 lit. b, w celu dokonania wpisu, można złożyć:”,
7) w § 10 zdanie pierwsze w ust. 19 otrzymuje brzmienie:
„19. W przypadku nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 17, we wskazanym terminie, a także w przypadku niezgłoszenia się cudzoziemca zakwalifikowanego na studia na podstawie decyzji Rektora PK do wpisu, właściwy dziekan zobowiązany jest:”,
8) w § 12 ust. 25 w pkt 3 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i słowem „lub”,
9) w § 12 ust. 25 dodaje się pkt 4 o treści:
„4) otrzymał informację z Działu Współpracy Międzynarodowej PK o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku z powodu zbyt małej liczby kandydatów”,
10) w § 12 dodaje się ust. 25a o treści:
„25a. Zwrot opłaty, o której mowa w § 12 ust. 25, następuje na pisemny wniosek zainteresowanego”,
11) w § 12 dodaje się ust. 25b o treści:
„25b. W przypadkach, o których mowa w ust. 25 pkt. 3 i 4, wniosek o zwrot opłaty za usługi edukacyjne należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej w terminie odpowiednio do 31 października (dotyczy studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym) lub 31 marca (dotyczy studiów rozpoczynających się w semestrze letnim). Wnioski złożone po tym terminie zostaną odrzucone”.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej PK oraz na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy PK zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
1. Tekst jednolity Zasad podejmowania i odbywania studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przez osoby niebędące obywatelami polskimi, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020