Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  28-10-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  210
 
Lista wersji:
  28-10-2019 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 23 października 2019 r.
nr 92/o/10/2019

w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Centrum Transferu Technologii PK


Na podstawie art. 148 ust 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.). postanawia się, co następuje:
§ 1
W Regulaminie organizacyjnym Centrum Transferu Technologii PK, stanowiącym załącznik do uchwały Senatu nr 15/o/02/2015 z 27 lutego 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. CTT działa na podstawie art. 148 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) i niniejszego Regulaminu”,
2) w § 2 ust. 3 skreśla się pkt 2,
3) w § 3 ust. 2 skreśla się pkt 2.
§ 2
Tekst jednolity Regulaminu organizacyjnego Centrum Transferu Technologii PK, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020