Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  28-10-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  274
 
Lista wersji:
  28-10-2019 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 23 października 2019 r.
nr 93/n/10/2019

w sprawie zmian trybu i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego


Na podstawie art. 192 ust 2 oraz art. 221 ust. 14 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późń. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
W trybie i sposobie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, stanowiącym załącznik do uchwały nr 87/n/09/2019 z dnia 25 września 2019 r., w § 8 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin z dyscypliny dodatkowej wchodzą co najmniej 3 osoby, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina. Członkiem komisji egzaminacyjnej nie może być promotor lub promotorzy”.
§ 2
Tekst jednolity trybu i sposobu postepowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, uwzględniający zmianę o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020