Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  05-02-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  469
 
Lista wersji:
  05-02-2020 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 10
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 3 lutego 2020 r.
znak R.0201.14.2020

dotyczące wzoru umowy w sprawie warunków pobierania opłaty za kształcenie w ramach kursu, szkolenia, szkoły letniej


Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Określa się wzór umowy zawieranej przez Politechnikę Krakowską z uczestnikami kursu, szkolenia, szkoły letniej w sprawie warunków pobierania opłaty za kształcenie w ramach kursu, szkolenia, szkoły letniej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Wzór umowy, o której mowa w ust. 1 ma zastosowanie do kursów, szkoleń i szkół letnich rozpoczynających się od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 i w latach następnych.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020