baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  19-03-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  683
 
Lista wersji:
  19-03-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 26
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 19 marca 2020 r.
znak R.0201.32.2020

dotyczące wzorów umów w sprawie warunków pobierania opłaty za kształcenie w ramach kursu, szkolenia, szkoły letniej


Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Określa się wzory umów zawieranych przez Politechnikę Krakowską z uczestnikami kursu, szkolenia, szkoły letniej w sprawie warunków pobierania opłaty za kształcenie w ramach kursu, szkolenia, szkoły letniej:
1) umowa z pełnoletnim uczestnikiem – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) umowa z niepełnoletnim uczestnikiem – stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wzory, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie do umów zawieranych po dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§ 2
Traci moc Zarządzenie nr 10 Rektora PK z dnia 3 lutego 2020 r. dotyczące wzoru umowy w sprawie warunków pobierania opłaty za kształcenie w ramach kursu, szkolenia, szkoły letniej.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prorektor ds. Kształcenia
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK

Załącznik 1
Załącznik 2

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  28-10-2021