baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  19-05-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2526
 
Lista wersji:
  19-05-2020 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 53
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 19 maja 2020 r.
znak R.0201.63.2020

w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia studiów w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej i wykonywania przez pracowników pracy zdalnej


Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem nr 23 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, z późn. zm., zarządza się, co następuje:
§ 1
1. W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej i wykonywania przez pracowników pracy zdalnej wprowadza się:
1) procedurę przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą Politechniki Krakowskiej z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminów i ich rejestrację, określoną w załączniku nr 1,
2) zasady przygotowywania i przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą Politechniki Krakowskiej z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminów i ich rejestrację, określone w załączniku nr 2,
3) procedurę przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia studiów i suplementów do dyplomów w trybie pracy zdalnej na Politechnice Krakowskiej, określoną w załączniku nr 3.
2. Zobowiązuje się promotorów i recenzentów prac dyplomowych, pracowników wchodzących w skład komisji egzaminów dyplomowych oraz studentów przystępujących do egzaminów dyplomowych przeprowadzanych zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w ust. 1 do aktywowania usługi Office 365 zgodnie z wymogami obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej nie później niż 14 dni przez terminem egzaminu dyplomowego. Informacje o zasadach aktywacji usługi Office 365 obowiązujących pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej znajdują się w serwisie Działu Informatyzacji Politechniki Krakowskiej https://di.pk.edu.pl.
3. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Traci moc Zarządzenie nr 48 Rektora PK z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia studiów w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej i wykonywania przez pracowników pracy zdalnej.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 maja 2020 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2021