Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  14-09-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  246
 
Lista wersji:
  14-09-2020 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 90
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 14 września 2020 r.
znak R.0201.103.2020

w sprawie wprowadzenia procedury w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia


Na podstawie § 9 ust. 4 załącznika do Zarządzenia nr 2 Rektora PK z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Politechnice Krakowskiej, z poźn. zm. zarządza się, co następuje:
§ 1
W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia wprowadza się „Procedurę tworzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
2. Treść procedury wraz z załącznikami w wersji umożliwiającej edycję publikowana jest również w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK, w dziale tematycznym „System jakości”.
§ 3
1. Traci moc „Procedura utworzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia obowiązująca w okresie od 1 maja 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.”, stanowiąca załącznik do Zarządzenia nr 17 Rektora PK z dnia 6 maja 2019 r.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  27-01-2021