baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  29-10-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  623
 
Lista wersji:
  29-10-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 115
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 28 października 2020 r.
znak R.0201.132.2020

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych do dokumentowania kursu, szkolenia, szkoły letniej na PK


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zwanej dalej PoSWiN, zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Na Politechnice Krakowskiej wprowadza się następujące wzory dokumentów dotyczących utworzenia i prowadzenia na PK kursu, szkolenia, szkoły letniej, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 PoSWiN:
1) wniosek o utworzenie kursu, szkolenia, szkoły letniej/uruchomienie kolejnej edycji kursu, szkolenia, szkoły letniej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) preliminarz kosztów kursu, szkolenia, szkoły letniej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) karta zgłoszenia dla kursu, szkolenia, szkoły letniej prowadzonych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (dla pełnoletniego kandydata), której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) karta zgłoszenia dla kursu, szkolenia, szkoły letniej prowadzonych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (dla niepełnoletniego kandydata), której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) karta osiągnięć uczestnika kursu, szkolenia, szkoły letniej, której wzór stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia,
6) protokół egzaminu końcowego, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,
7) zaświadczenie o odbywaniu kursu, szkolenia, szkoły letniej, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia,
8) rejestr umów w sprawie warunków pobierania opłat za kształcenie w ramach kursu, szkolenia, szkoły letniej, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,
9) książka wydanych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu, szkolenia, szkoły letniej, której wzór stanowi załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia,
10) wykaz uczestników kursu, szkolenia, szkoły letniej, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.
2. Stosowanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6 nie jest obowiązkowe.
3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 wydawane jest na wniosek uczestnika.
4. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
5. Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 1 mają zastosowanie do kursów, szkoleń i szkół letnich rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021 i w latach następnych.
§ 2
Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych PK oraz przewodniczących rad programowych kursów, szkoleń, szkół letnich do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
§ 3
1. Traci moc zarządzenie nr 11 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych do dokumentowania kursu, szkolenia, szkoły letniej na PK.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  28-10-2021