baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  03-12-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  3573
 
Lista wersji:
  03-12-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 128
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 1 grudnia 2020 r.
znak R.0201.148.2020

w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia studiów w czasie obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2


Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1
1. W czasie obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i wynikającymi z niego nakazami dotyczącymi prowadzenia na Politechnice Krakowskiej kształcenia w trybie zdanym oraz świadczenia przez pracowników pracy w trybie zdalnym wprowadza się:
1) procedurę przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą Politechniki Krakowskiej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 76a ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (egzaminy dyplomowe w trybie zdalnym), określoną w załączniku nr 1,
2) zasady przygotowywania i przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą Politechniki Krakowskiej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 76a ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (egzaminy dyplomowe w trybie zdalnym), określone w załączniku nr 2,
3) procedurę przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia studiów i suplementów do dyplomów w trybie pracy zdalnej na Politechnice Krakowskiej, określoną w załączniku nr 3.
2. Zobowiązuje się promotorów i recenzentów prac dyplomowych, pracowników wchodzących w skład komisji egzaminów dyplomowych oraz studentów przystępujących do egzaminów dyplomowych przeprowadzanych zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w ust. 1 do aktywowania usługi Office 365 zgodnie z wymogami obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej nie później niż 14 dni przez terminem egzaminu dyplomowego. Informacje o zasadach aktywacji usługi Office 365 obowiązujących pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej znajdują się w serwisie Działu Informatyzacji Politechniki Krakowskiej https://di.pk.edu.pl.
3. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Traci moc zarządzenie nr 53 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia studiów w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej i wykonywania przez pracowników pracy zdalnej z późn. zm.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2021