baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  08-01-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  818
 
Lista wersji:
  08-01-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 1
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 7 stycznia 2021 r.
znak R.0201.1.2021

w sprawie zmian w zasadach funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
W Zarządzeniu nr 97 Rektora PK z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 z późn. zm. dokonuje się następujących zmian:
1) § 1 ust. 5 przyjmuje brzmienie:
„5. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 4, kierownik jednostki organizacyjnej za zgodą przełożonego wyższego szczebla może polecić pracownikowi, za jego zgodą wykonywanie pracy zdalnej w sytuacji, kiedy pracownik zostaje objęty izolacją bądź kwarantanną zarządzoną przez właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, ale tylko pod warunkiem, że wykonywanie obowiązków pracowniczych w trybie pracy zdalnej nie narusza zasad kwarantanny lub izolacji, a stan zdrowia pracownika zakażonego koronawirusem na to pozwala.
W przypadku gdyby stan zdrowia pracownika uległ pogorszeniu, pracownik jest zobowiązany przejść na zwolnienie lekarskie i pobierać wynagrodzenie przysługujące za czas choroby albo zasiłek chorobowy.
Decyzję o izolacji lub kwarantannie wraz z poleceniem pracy zdalnej oraz zgodą pracownika, należy przekazać do Działu Spraw Osobowych i Socjalnych.”
2) § 8 ust. 4 przyjmuje brzmienie:
„4. Gdy objawy choroby wywołanej SARS-CoV-2 pojawią się na terenie uczelni podczas wykonywania obowiązków pracowniczych, stosuje się procedurę zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty uczelni.”
§ 2
1. Tekst jednolity zarządzenia w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2021 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  14-04-2021