baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  01-02-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  546
 
Lista wersji:
  01-02-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 13
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 29 stycznia 2021 r.
znak R.0201.15.2021

w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu i ich odpisami oraz wzoru wniosku o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu lub dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu


Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 77 ust. 2 i 2a oraz art. 79 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zwanej dalej „PSWiN”, zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Na Politechnice Krakowskiej wprowadza się:
1) wzór wniosku o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) wzór wniosku o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku polskim lub w języku obcym lub dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku polskim lub w języku angielskim, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Złożony przez studenta lub absolwenta wniosek umieszcza się w teczce akt osobowych studenta.
§ 2
1. Na podstawie art. 77 ust. 2 PSWiN, absolwenci otrzymują komplet dyplomu składający się z:
1) dyplomu ukończenia studiów, dwóch odpisów dyplomu w języku polskim, suplementu do dyplomu oraz dwóch odpisów suplementu w języku polskim albo
2) dyplomu ukończenia studiów, jednego odpisu dyplomu w języku polskim, jednego odpisu dyplomu w jednym z języków obcych (angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub rosyjskim), suplementu do dyplomu, jednego odpisu suplementu w języku polskim oraz jednego odpisu suplementu w języku angielskim.
2. Student dopuszczony do egzaminu dyplomowego jest zobowiązany do złożenia wniosku o wydanie kompletu dyplomu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, w terminie nie późniejszym niż do dnia ukończenia studiów oraz spełnienia warunku z ust. 3.
3. Warunkiem wydania dokumentów, o których mowa w ust. 1 jest wniesienie odpowiedniej opłaty określonej w przepisach w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez Politechnikę Krakowską za wydanie dokumentów. Obowiązek wniesienia opłaty za wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy osób rozpoczynających studia na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2019/20 i w latach następnych.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 są wydawane absolwentowi w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.
§ 3
1. Na podstawie art. 77 ust. 2a PSWiN, absolwenci mogą otrzymać:
1) dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów w języku polskim lub w języku obcym: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub rosyjskim,
2) dodatkowy odpis suplementu do dyplomu w języku polskim lub w języku angielskim.
2. Student dopuszczony do egzaminu dyplomowego lub absolwent zainteresowany uzyskaniem odpisu, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do złożenia wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, oraz spełnienia warunku z ust. 3, a w przypadku absolwentów ubiegających się o odpis dyplomu, którego oryginał został wydany z datą do 30 września 2020 r., również warunku z ust. 4.
3. Warunkiem wydania dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym lub dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim, innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 PSWiN, jest wniesienie odpowiedniej opłaty określonej w przepisach w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez Politechnikę Krakowską za wydanie dokumentów, przy czym za każdy egzemplarz odpisu pobierana jest osobna opłata. Obowiązek wniesienia opłaty za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim nie dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/19 lub w latach wcześniejszych, posiadają umowę zawartą z Politechniką Krakowską na podstawie art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz złożą wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, w okresie obowiązywania umowy.
4. Warunkiem wydania dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku polskim lub w języku obcym: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub rosyjskim, którego oryginał został wydany z datą do 30 września 2020 r. jest dołączenie do wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, aktualnej fotografii absolwenta, przy czym liczba fotografii ma być zgodna z liczbą egzemplarzy odpisów dyplomu ukończenia studiów, o wydanie których absolwent wnioskuje.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są wydawane absolwentowi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia wniosku przed dniem egzaminu dyplomowego, dokumenty są wydawane absolwentowi w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.
§ 4
1. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
2. Zobowiązuje się dziekanów i kierowników dziekanatów PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
3. Wszyscy dziekani, kierownicy i pracownicy dziekanatów oraz studenci i absolwenci PK zobowiązani są do przestrzegania podanych w zarządzeniu zasad.
§ 5
1. Traci moc Zarządzenie Rektora PK nr 65 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami, wzoru wniosku o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym lub dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim, z późn. zm.
2. Wniosek o wydanie kompletu dyplomu określony w § 1 ust. 1 pkt 1 stosuje się do dyplomów ukończenia studiów oraz ich odpisów sporządzanych według wzorów zatwierdzonych w uchwale Senatu PK z dnia 24 czerwca 2020 r. nr 69/d/06/2020 oraz suplementu do dyplomu sporządzanego według wzoru określonego w Zarządzeniu Rektora PK nr 64 z dnia 26 września 2019 r.
3. Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu lub dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu określony w § 1 ust. 1 pkt 2 stosuje się do odpisów dyplomów i odpisów suplementów do dyplomu sporządzanych według wzorów obowiązujących na PK do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, z zastrzeżeniem, że odpis dyplomu wydanego z datą do 30 września 2020 r. oraz odpis suplementu do dyplomu wydanego z datą do 30 września 2019 r. może zostać przygotowany i wydany na wniosek absolwenta pod warunkiem dysponowania przez PK odpowiednim drukiem odpisu dyplomu lub odpisu suplementu.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik 1
Załącznik 2

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  28-10-2021