baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  02-03-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1081
 
Lista wersji:
  02-03-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 32
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 1 marca 2021 r.
znak R.0201.36.2021

w sprawie przetwarzania, weryfikacji i udostępniania danych osobowych absolwentów Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na wniosek pracodawcy lub instytucji pośredniczącej w zatrudnieniu


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz Urz. UE.L Nr 119, str. 1, z późn. zm.), postanawia się co następuje:
§ 1
1. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, zwana dalej „PK”, nie udostępnia danych osobowych absolwentów PK na wniosek pracodawcy lub instytucji pośredniczącej w zatrudnieniu, w szczególności nie weryfikuje wykształcenia absolwentów PK, chyba że absolwent PK wyraził i przekazał PK zgodę na przetwarzanie, weryfikację i udostępnianie jego danych osobowych, na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.
2. W przypadku otrzymania przez PK wniosku pracodawcy lub instytucji pośredniczącej w zatrudnieniu, o którym mowa w ust. 1, pracownik dziekanatu właściwego wydziału PK powinien poinformować drogą mailową pracodawcę lub instytucję pośredniczącą w zatrudnieniu oraz absolwenta PK, jeżeli PK posiada adres mailowy tego absolwenta, że PK udostępnia dane osobowe absolwentów PK wyłącznie po otrzymaniu od absolwenta PK zgody na przetwarzanie, weryfikację i udostępnianie jego danych osobowych, udzielonej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do zarządzenia. Udzielając odpowiedzi pracownik powinien stosować następującą formułę:
1) w języku polskim:
Z uwagi na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), Politechnika Krakowska nie udziela pracodawcom ani instytucjom pośredniczącym w zatrudnieniu informacji zawierających dane osobowe, w szczególności nie dokonuje weryfikacji wykształcenia swoich absolwentów, chyba że absolwent Politechniki Krakowskiej wyrazi i przekaże Politechnice Krakowskiej zgodę na przetwarzanie, weryfikację i udostępnianie jego danych osobowych sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w Zarządzeniu nr 32 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 1 marca 2021 r. (http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=3607).
2) w języku angielskim
Due to the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), Cracow University of Technology does not disclose information containing personal data, in particular it does not verify its graduates’ education, at the request of employers or institutions providing pre-employment screening services unless authorised to do so by the graduate who has provided Cracow University of Technology with a consent form to process, verify and disclose information containing personal data stipulated according to the principles set in the Ordinance No. 32 issued by the Rector of Cracow University of Technology on 1 March 2021 (http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=3607).
3. Zgodę na przetwarzanie, weryfikację i udostępnianie jego danych osobowych absolwent PK może przekazać PK w następujący sposób:
1) podpisanie i złożenie zgody przez absolwenta PK osobiście lub przez pełnomocnika w dziekanacie właściwego wydziału PK; pracownik dziekanatu ma obowiązek zweryfikować tożsamość osoby składającej zgodę poprzez wgląd do dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby;
2) przekazanie zgody za pośrednictwem skrzynki ePUAP Politechniki Krakowskiej po potwierdzeniu tożsamości absolwenta profilem zaufanym;
3) przesłanie mailem na adres dziekanatu właściwego wydziału zgody opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
4) przesłanie mailem na adres dziekanatu skanu zgody z podpisem; pracownik dziekanatu ma obowiązek zweryfikować, czy adres mailowy, z którego przesłano zgodę znajduje się w bazie danych absolwentów wydziału lub zażądać przekazania dodatkowych informacji pozwalających zweryfikować tożsamość nadawcy.
4. Po otrzymaniu od absolwenta PK zgody na przetwarzanie, weryfikację i udostępnianie jego danych osobowych pracownik dziekanatu właściwego wydziału PK zobowiązany jest zweryfikować dane osobowe absolwenta PK oraz udostępnić je wskazanemu przez absolwenta PK pracodawcy lub instytucji pośredniczącej w zatrudnieniu, zgodnie z przekazaną PK zgodą.
§ 2
Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio do przetwarzania, weryfikacji i udostępniania na wniosek pracodawcy lub instytucji pośredniczącej w zatrudnieniu danych osobowych studentów PK, doktorantów PK, uczestników studiów podyplomowych na PK oraz osób skreślonych z listy studentów PK, doktorantów PK lub uczestników studiów podyplomowych na PK.
§ 3
Traci moc Zarządzenie nr 6 Rektora PK z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie weryfikacji wykształcenia i udostępniania danych osobowych absolwentów Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na wniosek pracodawcy lub instytucji pośredniczącej w zatrudnieniu.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  28-10-2021