baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  11-05-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  1541
 
Lista wersji:
  11-05-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 63
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 11 maja 2021 r.
znak R.0201.70.2021

w sprawie sposobu przeprowadzania sesji egzaminacyjnych w czasie obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się, że w czasie obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i wynikającymi z niego nakazami dotyczącymi prowadzenia na Politechnice Krakowskiej kształcenia w trybie zdalnym, zaliczenia i egzaminy przeprowadzane w sesji egzaminacyjnej w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r. organizowane są w sposób zdalny, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na wniosek nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia lub innej osoby prowadzącej zajęcia skierowany, odpowiednio, do: dziekana, Dyrektora Szkoły Doktorskiej PK lub dyrektora jednostki pozawydziałowej – w przypadku kształcenia na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i w szkołach letnich prowadzonych przez jednostki pozawydziałowe, zaliczenia i egzaminy mogą zostać przeprowadzone w formie stacjonarnej z uwzględnieniem aktualnych obostrzeń sanitarnych i obowiązujących zasad bezpieczeństwa, przy czym:
1) dziekan oraz Dyrektor Szkoły Doktorskiej podejmują decyzję w sprawie stacjonarnego trybu zaliczeń lub egzaminów odbywających się na studiach I lub II stopnia, na studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej po zasięgnięciu opinii, odpowiednio, właściwego organu Samorządu Studenckiego PK lub Samorządu Doktorantów PK,
2) o ustalonej formie zaliczenia lub egzaminu nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia lub inna osoba prowadząca zajęcia powiadamia studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych, kursów, szkoleń lub szkół letnich co najmniej 14 dni przed ustalonym terminem zaliczenia lub egzaminu.
3. Zarządzenie publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 maja 2021 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-09-2021